Liigu sisu juurde

Õendustegevustena nimetati: ravimite määramist, eriarstile suunamist, tervisliku seisundi hindamist, tüsistuste vältimist ja erilubade väljastamist. Uurimistöös oli analüüsitavateks ühikuteks uurimistöö andmebaasist leitud laused, mis kirjeldavad kroonilise C-hepatiidi ravi saajate õendusprobleeme ja nende lahendamiseks kasutatud õendustoiminguid. Õed tõid välja õendusprobleemina teadmiste puudumist ja riskikäitumise jätkamist. Uurimistöö eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised uurimisküsimused: 1. Nad justkui sooviksid midagi saavutada, aga haigusest tulenevalt loobuvad tihti oma unistustest.

Show full item record Abstract Autorile teadaolevalt ei ole varem C-hepatiiti ravi saavate vangide õendusprobleeme ja nende lahendamist uuritud. C-hepatiidi ravil on hulgaliselt kõrvaltoimeid, mis mõjutavad oluliselt ravi saajate igapäeva elu. Samas on mitmeid õendustegevusi, et vältida või vähendada patsiendi probleeme.

Kogu andmebaas kirjutati sõna-sõnalt ümber. Loodud andmebaasi analüüsiti induktiivse sisuanalüüsi meetodil. Kogutud andmebaasist moodustus 17 alakategooriat ja need jagunesid kuude ülakategooriasse.

Urina haigete haigetega

Ülakategooriad moodustasid kaks peakategooriat, mis vastavad uurimistöö küsimustele. Peakategooria kroonilise C-hepatiidi ravi saajate patsientide õendusprobleemid sisaldab ülakategooriaid: füüsilised õendusprobleemid, psühholoogilised õendusprobleemid, tervisedendusega seotud õendusprobleemid ja vangla keskkonnaga seotud õendusprobleemid.

Urina haigete haigetega

Õendusprobleemidena nimetati mao- ja sooletrakti häireid, gripilaadsed sümptomeid, probleeme silmadega, dermatoloogilisi häireid, süstekoha tüsistusi ja emotsionaalseid häireid. Lisaks nimetati vangla erinõuetega ja psühhosotsiaalseid õendusprobleeme.

Urina haigete haigetega

Õed tõid välja õendusprobleemina teadmiste puudumist ja riskikäitumise jätkamist. Peakategooria kroonilise C-hepatiidi ravi saajate patsientide õendusprobleemide lahendamiseks kasutatavad õendustegevused sisaldab ülakategooriaid: füüsiliste õendusprobleemide lahendamine ja tervisedendusega seotud õendusprobleemide lahendamine.

Õendustegevustena nimetati: ravimite määramist, eriarstile suunamist, tervisliku seisundi hindamist, tüsistuste vältimist ja erilubade väljastamist. Saadud andmete mõistmiseks kasutasin kvalitatiivset sisuanalüüsi.

Urina haigete haigetega

Uuringus osalenud tsüstilise fibroosi haiged näevad oma elu üsna negatiivselt või tühjana. Nad justkui sooviksid midagi saavutada, aga haigusest tulenevalt loobuvad tihti oma unistustest.

Haigetel on välja kujunenud kaks kaitsemehhanismi: enesepettus, mis väljendub usus halba saatusesse ja seeläbi vastutuse äralükkamisese, ja huumor. Eksistentsiaalsest vaatenurgast peaks aitama vabaneda usust halba saatusesse, kuna see vähendab veelgi enam nende niigi väikesi valikuvõimalusi. Huumori kasulikkus haigetele on mitmetahuline.

Urina haigete haigetega

Esiteks aitab see neil endil toime tulla enda olukorraga ja sellest üle olla. Teiseks aitab see leevendada haigusest sümptomitest tulenevaid suhtlemisraskuseid kaaslastega.

Kõige vabamalt saavad tsüstilise fibroosi haiged tunda end oma perekonna ja teiste haigete seltskonnas.

Urina haigete haigetega