Oleme moodustamas kujundava hindamise töögruppi, kuhu kutsume Teid kaasa mõtlema ja tegutsema.

Esimene töögrupi kohtumine toimub 08.03.2016 kell 16:00 Tallinna Ülikoolis, Narva mnt. 25, IV korrus ruum T-412.

Töögrupi ellukutsumise põhjuseks on meie soov julgustada ja toetada õpetajaid kasutama oma töös üha enam kujundavat hindamist.  Põhikooli riikliku õppekava alusel (§ 20)   mõistetakse kujundava hindamisena õppe kestel toimuvat hindamist, mille käigus analüüsitakse õpilase teadmisi, oskusi, hoiakuid, väärtushinnanguid ja käitumist, antakse tagasisidet õpilase seniste tulemuste ning vajakajäämiste kohta, innustatakse ja suunatakse õpilast edasisel õppimisel ning kavandatakse edasise õppimise eesmärgid ja teed.

Kujundava hindamise töögrupi eesmärkideks on:

  • analüüsida  põhjuseid, mis takistavad  koolides kujundava hindamise rakendamist;

  • välja tuua eeldused koolikeskkonnas, mis toetavad kujundava hindamise rakendamist praktikas;

  • koostöös välja töötada koolidesse kujundava hindamise koolidesse integreerimise mudel;

  • toetada kujundava hindamise integreerimist koolides.

Ootame Teie vastus töögrupi kohtumisel osalemise kohta 4. märtsiks edah@tlu.ee.

 

Ühenduse LoovHA eesmärk:

Tegeleme sellega, et koolides saaks loodud loova toimimise jaoks vajalik keskkond. Teeme seda läbi teavitustöö seminaride korraldamise kaudu –  kogemusi tutvustavad ettekanded ja praktilised töötoad  (suunatud kõikidele koolidega seotud osapooltele). Ühenduse LoovHA liikmed lähtuvad oma eesmärkide elluviimisel sellest, et loov toimimine saab teostuda kõikide osaliste – haridusametnike ja -poliitikute, haridusasutuste juhtide, õpetajate, lapsevanemate ja laste –  omavahelises koostöös.

Meie 2015/ 2016 õppeaasta üritused:

  • seminar „Kujundav hindamine I“ , 27. 11. 2015 (kava  www. Loovharidus.ee);

  • seminar “Õppeainete lõiming”, 20. 02. 2016 (kava, ettekannete, töötubade tutvustus ja registreerumine on avatud www.Loovharidus.ee);

  • seminar “Kujundav hindamine II”,  23.04.2016;

  • suvekool “Õpetaja on loov”, 27 ja 28.06. 2016;

  • Loovusfoorum, august 2016. Varem on Eestis Loovusfoorumit korraldanud Põhjamaade MN neli aastat. Lisainfo: http://www.norden.ee/et/teadus-ja-innovatsioon/loovusfoorum

 

Tegeleme Waldorfpedagoogika Seminari korraldamisega Tallinnas. Uue hooaja kava on välja töötamisel. Esimesel hooajal toimunud vestlus/arutelude  kava: https://www.facebook.com/Waldorfpedagoogika?fref=ts

Osaleme Vanemluse Ümarlaua korraldusgrupis. Info: https://www.facebook.com/groups/1448091095440466/?fref=ts

 

Vastust ootama jäädes ja tänulikult, ühenduse nimel,

Eda Heinla, Helen Kaasik, Marit Kuusk, Aino Kuntsel, Triin Tarn ja Kerttu Soans