Liigu sisu juurde

Teistest ravimitest tuleb hoida eraldi: - narkootilisi ja teisi eriarvestusele kuuluvaid ravimeid; - lõhnavaid aineid; - värvivaid aineid; - desinfektsioonivahendeid; - tule- ja plahvatusohtlikke aineid; - veterinaarravimeid; - käibelt kõrvaldatud ravimeid; - sissetulnud ravimeid kuni kontrollimiseni. Need sügavkülmutatakse, et saaks kasutada siis, kui vajadus raviks peaks tekkima.

Ravimite käitlemist reguleerib Ravimiseaduse 2. Suurem osa peatükist käsitleb tegevusi, mis toimuvad ravimite käitlemise tegevusloaga ettevõtetes ravimitootjaid, hulgimüüjad, apteegid.

Ravi sailitamine

Tervishoiuteenuse osutajad Mesi ravi liigesed käitlevad ravimeid oma põhitegevuse raames, eraldi tegevusluba ei ole selleks vajalik, kuid kehtivad teatud nõuded, mis on suunatud ravimite kvaliteedi püsimisele ja andmete jälgitavusele. Ravimite säilitamist ja transporti reguleerib Ravimiseadusest tulenev sotsiaalministri määrus Ravimite säilitamise ja transportimise tingimused ja kord.

Inimtervishoiu ja veterinaarravimitele kehtivad samad nõuded.

Ravi sailitamine

Tervishoiuteenuse ja Ravi sailitamine osutamisel ning hoolekandeasutuses tuleb pidada ravimite arvestust, mis on kehtestatud sotsiaalministri määruses Ravimialase arvestuse eeskirjad tervishoiuteenuse või veterinaarteenuse osutamisel ning hoolekandeasutuses. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemisele ja arvestusele on erinõuded.

Ravi sailitamine

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus kehtib kõikidele narkootilisi ja psühhotroopseid aineid käitlevatele füüsilistele ja juriidilistele isikutele. Seaduse alusel sotsiaalministri poolt antud määrus reguleerib täpsemalt narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ja ravimite käitlemist ja arvestust tervishoiu- veterinaarteenuse- hoolekande- teadus- ja uurimisasutuses.

Patsiendiinfo: vestibulaarne schwannoom. Priit Kasenõmm

Kõlbmatute inimtervishoiu ja veterinaarravimite käitlemist käsitleb ravimiseaduse §-d Kõlbmatud ravimid 1 Kõik ravimid, mis ei vasta kvaliteedinõuetele või mille kõlblikkuse Ravi sailitamine on lõppenud või mille kasutamine on Eestis keelustatud või mis mõnel muul põhjusel ei leia sihipärast kasutamist edaspidi kõlbmatud ravimidtuleb turult kõrvaldada.

Turult kõrvaldatud ravimite hoiutingimused peavad välistama nende taassattumise käibesse või muu mittesihipärase kasutamise ning tagama nende säilitamise inimesele, loomale ja keskkonnale ohutult.

Ravi sailitamine