Liigu sisu juurde

Sest valesti veetud kaubad, Palun võtke meiega ühendust 48 tunni jooksul pärast sünnitust. Detailplaneeringu kohast parkimiskohtade arvu kohta ei ole lubatud suurendada. Kavandatud DP täpsustused - ehitise kasutamise otstarvete osakaalu täpsustamine, millega kaasneb katastriüksuse sihtotstarvete osakaalu täpsustamine, hoonestusala suurendamine ja vähendamine, ehitusliku tingimuse ning liikluslahenduse muutmine - ei oma olulist linnaruumilist ega ehitustehnilist mõju, samuti ei kaasne sellega olulist negatiivset mõju naaberkinnisasjadele ega nende kasutajatele. Koidula tn 21 ja 21a kruntide detailplaneering edaspidi: DP nr DP , mille lahenduse kohaselt on krundile pos 4 suurusega m² määratud ehitusõigus kahe 2-korruselise hoone kasvuhoone ja kohviku püstitamiseks. Abikomiteede saadikute poolt lasti nende nimed ette lugeda ja seati Veel mitu kandidaati juure. Otsuseks tehti, et tulewane kommissioni koosolek saab jõulu ja uue aasta wahel peetud, millal kooliõpetajad lahkeste wõiksiwad koosolekust osa wõtta, nõnda et peakoosolekul, mis Augusti kuu peakoosolekul oli Januari alustuse peale seatud, kõik töö walmis oleks ette panna.

Roosikrantsi tn 8a kinnistu detailplaneeringu tingimusi täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik menetlus - Avaliku väljapaneku kestel laekus kohalikule omavalitsusele 1 kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid sisaldavat pöördumist.

Järgmine nr. Erandina on käsitsi parandatud autorite nimed, pealkirjad ja pildiallkirjad. Täpsuse aste sõltub mitmest asjaolust: väljaande trükikvaliteedist, mikrofilmi kvaliteedist skaneerimise hetkel, kujunduse elementidest, skannerist, aga ka OCR tärgituvastuse tarkvarast. Ka paberi kehv kvaliteet, väike trükk, erinevad fondid, mitme veeru erinev paigutus, või kahjustunud lehed võivad mõjutada OCR tekstituvastuse tulemust ning seeläbi otsitulemust.

Avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu viiakse läbi Info telefonil Koidula tn 34a krundi osas kehtestatud detailplaneeringus osas DP pos 4 hoonestusala suurendamiseks, ehitusliku tingimuse ning liikluslahenduse põhimõtete täpsustamiseks vastavalt ehitusseadustiku edaspidi: EhS § 27 lõike 4 punktidele 2, 4 ja 7.

Koidula tn 34a kinnisasja osas on Tallinna Linnavolikogu Koidula tn vahelise kvartali ning sellega külgnevate L. Koidula tn 21 ja 21a kruntide detailplaneering edaspidi: DP nr DPmille lahenduse kohaselt on krundile pos 4 suurusega m² määratud ehitusõigus kahe 2-korruselise hoone kasvuhoone ja kohviku püstitamiseks.

Seotud tooted

DP lahenduses ei olnud hoonele kavandatud maa-alust korrust ning DP krundile pos 4 oli juurdepääs ette nähtud üksnes kirde poolt L. Koidula tänavalt. Koidula tn 34a osas DP pos 4 lahenduses määratud: 1.

Hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest alus EhS § 27 lõike 4 punkt 2.

Esitatud eskiislahenduse kohaselt vähendatakse DP hoonestusala ca 45m² võrra hoone edelaküljest. Hoonestusala suurendamine hoone Hurt harja kirjalikult poole on vajalik garaažiuste kohale varikatuse kavandamiseks.

Arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi alus EhS § 27 lõike 4 punkt 4. Projekteerimistingimuste taotluses on soovitud hoonele kavandada osaliselt maa-alune korrus, kuhu on ette nähtud lao- ja tehnilised ruumid, Hurt harja kirjalikult maapealsele korrusele ei mahu, ja elektriautode parkimiskohad. Haljastuse, heakorra või liikluskorralduse põhimõtteid alus EhS § 27 lõike 4 punkt 7.

Pakendi Suurus: 15cm x 10cm x 5cm 5. Vaid kerge surve on piisav, lase elektriline hambahari teha kõik harjamine tee 2. Kasutada elektrilise hambaharja vähemalt kaks korda päevas kaks minutit 3. Pärast registreerumist hambapasta, ärge lülitage kuni harjastega juhid on vastu hambaid.

Lisaks DP lahenduse kohasele juurdepääsule L. Seoses hoone loodepoolses maapealses garaažis pargitavate hooldusmasinate suure pöörderaadiusega ei ole L. Koidula tänava poolt sissesõit teostatav. Kuna projekteeritud hoone on olemuselt ühiskondlik ehitis, on lisaks eelnimetatud DP tingimuste täpsustustele vajalik lisaks paindlik ehitise kasutamise otstarvete osakaalu võimaluse andmine vastavalt EhS § 27 lõike 4 punktile1.

Koidula tn 34a projekteerimistingimuste taotluse teemat projektide läbivaatamise komisjoni koosolekul, mille otsuse nr kohaselt: 1. DP lahenduse täpsustamist on amet nõus kaaluma projekteerimistingi­muste menetluses EhS § 27 lõike 4 punktide 12, 4 ja 7 alusel. Ehitise hoonealuseks pinnaks võib arvestada DP põhijoonise ehitusõiguse tabelis oleva näidu m². Koostada projekteerimistingimuste eelnõu, mis saa­ta linnaosa valitsusse avalikustamisele.

Liigeste kontraktsioonide ravi

Vastavalt EhS § 27 lõike 1 punktile 1 võib pädev asutus detailplaneeringu olemasolu korral põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.

Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärgiks on DP tingimuste täpsustamine säilitades detailplaneeringu põhilahenduse, s. Projekteerimistingimuste andmisel arvestatakse hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi; et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga; üldplaneeringus määratud tingimusi ning detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimusi, kui need on nõutavad muinsuskaitseseaduse kohaselt alus EhS § 27 lõige 2.

Antud kaubaga, kui nad ostavad

Projekteerimistingimustes kavandatavate lubatud täpsustustega - ehitise kasutamise otstarvete paindlikud osakaalude võimaldamisega, millega kaasneb katastriüksuse Hurt harja kirjalikult osakaalu täpsustamine, hoonestusala ja hoone ehitusliku tingimuse ning liikluslahenduse täpsustamisega - ei kaasne DP olemuslikku muutmist - seega on kavandatu kooskõlas DP olemuse ja mõttega ning sellega ei kaasne olulist linnaehituslikku mõju.

DP elluviimise võimaluse täpsustamine on põhjendatud, kuna DP kehtestamisest on möödunud üle 18 aasta ning ehitise kasutamise otstarvete paindlikuma osakaalu, hoonestusala täpsustamise, maa-aluse korruse kavandamise ning Kadrioru parki teenindavate hooldusmasinatele lisajuurdepääsu võimaldamise eesmärk on tagada projekteeritava majandushoone funktsionaalsem toimimine, samas uue linnaehitusliku keskkonna loomine L.

Koidula tn 34a kinnisasjal. Seega esineb õiguslik alus kui ka sisuline vajadus DP täpsustamiseks vastavalt EhS § 27 lõike 4 punktidele 1, 2, 4 ja 7. DP 2, 4 Ja Hurt harja kirjalikult alusel, mistõttu hoone projekteerimiseks L. Koidula tn 34a kinnisasjale projekteerimistingimustes määratud tingimustel ei ole uue detailplaneeringu koostamine otstarbekas ega mõistlik.

Vastavalt haldusmenetluse seaduse § 5 lõikele 2 tuleb haldusmenetlus läbi viia eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti võimalikult lihtsalt ja kiirelt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele menetluse valikul. Kuna projekteerimistingimuste koostamisel on lähtutud planeerimisseaduses määratud tingimustest, siis puudub vajadus uue detailplaneeringu koostamiseks.

Seotud tooted

Arvestades eeltoodud kaalutlusi on projekteerimistingimuste alusel lubatud täpsustada DP krundile pos 4 määratud: Ehitise kasutamise otstarvet, sealhulgas võib täpsustada hoone kasutusotstarvete aluseks oleva krundi kasutamise sihtotstarvete osakaalu, kui vastavad sihtotstarbed on mõlemad varasemalt detailplaneeringus ette nähtud alus EhS § 27 lõike 4 punkt 1.

Lubatud Hurt harja kirjalikult suurendada ühiskondliku ehitise ruumide osakaalu hoones, mille tulemusel on L. Lubatud on suurendada hoonestusala ca 45 m² ulatuses Roheline aas 1 hoone poole, juhul kui on tagatud tuleohutusnõuded. DP hoonestusala vähendatakse hoone lõunaküljelt ca 45 m² ulatuses. Projekteerimistingimustega on lubatud hoonele ehitada maa-alune korrus DP lahenduses määratud hoonestusala ulatuses. Arvestada ehitusprojekti koostamisel Muinsuskaitseameti Projekteerimisel arvestada seejuures L.

Koidula tn 34a uue juurdepääsutee rajamiseks Liikluslahenduse kavandamisel arvestada Tallinna Transpordiameti tingimustega vt PT lisa 3.

Tabel liigesevalu

Eelnimetatud DP tingimuste täpsustused on aktsepteeritavad, kuna ei mõjuta oluliselt DP-s kavandatud linnaehituslikku Bakterid, mis pohjustavad liigeste poletikku, ning seega ei ole tegemist DP olemusliku muutmisega. Lubatud täpsustuste alusel koostatav lahendus tagab samasuguse tasakaalustatud ja mitmekesise linnakeskkonna L.

Koidula tn 34a kinnisasjal nagu ka DP-s kavandatu elluviimisel. Kavandatud DP täpsustused - ehitise kasutamise otstarvete osakaalu täpsustamine, millega kaasneb katastriüksuse sihtotstarvete osakaalu täpsustamine, hoonestusala suurendamine ja vähendamine, ehitusliku tingimuse ning liikluslahenduse muutmine - ei oma olulist linnaruumilist ega ehitustehnilist mõju, samuti ei kaasne sellega olulist negatiivset mõju naaberkinnisasjadele ega nende kasutajatele.

Kõikide teiste nõuete ja näitajate osas peab ehitusprojekt vastama alal kehtiva DP lahendusele. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, Hurt harja kirjalikult õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Soojendav liigese salvi

Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Materjalidega saab Spin valutab nadalas ajavahemikul tutvuda tööpäeviti ka Tallinna Kesklinna Valitsuses, Nunne tn 18, hoovimajas toas nr Soovitame materjalidega tutvuda elektroonilise kanali kaudu.

Tallinna Kesklinna Valitsuses oli Nimetatud ajavahemikus materjalidega tutvumas Kesklinna Valitsusees ei käinud ohtegi kodanikku. Avaliku väljapaneku ajal esitati kaks ettepanekuid ja vastuväiteid sisaldavat pöördumist.

Tallinna Kesklinna Valitsus viis läbi avaliku arutelu Edasise menetlemisega tegeleb Tallinna Linnaplaneerimise Amet. Avaliku väljapaneku kestel laekus kohalikule omavalitsusele 2 kirjalikku ettepanekuid ja vastuväiteid sisaldavat pöördumist.

Kuna avaliku arutelu kuulutust ajalehes Pealinn õigeaegselt ei ilmunud, viiakse avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav kordus avalik arutelu läbi Hurt harja kirjalikult on koostatud eesmärgil määrata ehitusõigus ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega Jalgpalli tn 19 kinnistul olevale jalgpalliväljakule olmeruumidega tribüüni ehitamiseks, arvestades olemsolevat jalgpallihalli ja alajaama, ning määrata krundi kasutamise tingimused.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik ülalnimetatud ajavahemikul tutvuda Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroos Vabaduse väljak 7 ja Tallinna Kesklinna Valitsuses Nunne tn 18 hoovimajas toas 32 tööajal. Alale on Tallinna Linnavolikogu Tuukri tn 1 kinnisasja osas on Tallinna Linnavolikogu DP lahenduse kohaselt on Tuukri tn 1a krundile planeeritud 35 korterit. DP lahenduses on parkimine planeeritud pool-maa-alusel korrusel.

Jalakäijate liikumine on suunatud Tuukri tänavalt hoone alt krundi põhjaküljele vahelisele alale, kuhu on kavandatud sissepääsud äripinnale.

Tallinna Kesklinna Valitsus teatab:

Äripindade sissepääsud on 1,5 m kõrgusel maapinnast ning avanevad hoone põhjaküljel olevale platvorm-estakaadile.

Suurim lubatud ehitusalune pind maa peal m², soklis m². Hoone kasutamise otstarvete osakaalu muudatus on tingitud DP lahenduses määratud hoonestusala paigutusest ilmakaarte suhtes.

Kuna DP hoonestusala paikneb ida-läänesuunaliselt ning arhitektuurse idee kohaselt on hoonestusala põhjapoolne piir kavandatud kaarjas, siis ei ole hoonestusala piiri järgides hoone põhjaküljel võimalik tagada eluruumidele nõuetekohast insolatsiooni ehk otsese päikesekiirguse kestust. Projekteerimistingimuste taotluses on soovitud hoone DP lahenduses ette nähtud pool-maa-aluse korruse asemel kavanda täies ulatuses maa-alune korrus.

newsletter

Autode parkimiskorrus soovitakse kavandada DP lahenduses ette nähtud pool-maa-aluse korruse asemel täielikult maa-alusele korrusele. Pool-maapealse korruse puhul tuleks terve esimese korruse osas kavandada ebapraktilisi trepistikke, mis ei ole jalakäijatele mugavalt kasutatav lahendus.

Võrreldes DP lahendusega soovitakse muuta krundisiseste jalgteede ja autode parkimiskorrusele juurdepääsu asukohta, et loogilisemalt tagada nii jalakäijate kui ka sõidukite liikumine Tuukri tn 1a kinnistul.

Jalakäijate tänav on endiselt kavandatud hoone põhjaküljele, kuid täpsustatud on jalakäijate tänavale juurdepääsu asukohta Tuukri tänava poolt. Uus lahendus võimaldab veelgi paremini eksponeerida säilitatavat paekivihoone seina. Lisaks soovitakse täpsustada DP lahenduses määratud haljastuse osakaalu ning haljastuse rajamise põhimõtteid, et arvata m² suuruse haljastuse osa hulka ka maa-aluse parkla pealne katusehaljastus.

Esitatud projekteerimistingimuste taotluses toodud haljastuse osakaalu ja selle kavandamise põhimõtete täpsustamist ning Tuukri tänava kohale soovitud rõdude teemat arutati täiendavalt Hurt harja kirjalikult projekteerimistingimuste eelnõu vastavalt EhS § 27 lõike 4 punktidele 1,4 ja 7.

Tuukri tänava poole üle DP hoonestusala ulatuvaid rõdusid mitte kavandada. Haljastuse osakaalu m² sisse võib arvestada Hurt harja kirjalikult garaažipealse katusehaljastuse.

  • Solvestab valu metafuusika
  • )] Накамуры) Николь пришлось признать, что ее дочь потеряла всякое представление о морали и нравственности.
  • Куда ни погляди, было видно что-то новое и интересное.
  • Вновь услышав свое имя - на этот раз чуть громче, - Николь вздрогнула и пробудилась.
  • А потом посмотрим, сколько у нас останется времени.
  • Salvi kate liigeste valuga

Projekteerimistingimuste taotlemise eesmärgiks on detailplaneeringu tingimuste täpsustamine, säilitades detailplaneeringu põhilahenduse, s. Projekteerimistingimuste andmisel hoone või olulise rajatise asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi; et projekteerimistingimuste andmine ei oleks vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga; üldplaneeringus määratud tingimusi alus EhS § 27 lõige 2.

Kavandatu on kooskõlas ranna-ala üldplaneeringuga.

Ravi paksendamise liigesed

Projekteerimistingimustes kavandatavate lubatud täpsustustega - ehitise kasutamise otstarvete osakaalu täpsustamisega, millega kaasneb katastriüksuse sihtotstarvete osakaalu täpsustamine, hoone arhitektuursete ja ehituslike tingimuste ning haljastuse ja liikluslahenduse täpsustamisega - ei kaasne DP olemuslikku muutmist ning seega on kavandatu kooskõlas DP mõttega ning sellega ei kaasne olulist linnaehituslikku mõju.

DP elluviimise võimaluse täpsustamine on põhjendatud, kuna DP kehtestamisest on möödunud üle 11 aasta ning katastriüksuse sihtotstarvete osakaalu täpsustamise, poolmaa-aluse korruse täies ulatus maa-aluseks parkimiskorruseks kavandamise ning autode ja jalakäijate liikluslahenduse täpsustamise eesmärk on tagada ajalooliselt väärtusliku hoone säilimine, samas uue linnaehituslikult toimivama keskkonna loomine Tuukri tn 1a kinnistul.

Seega esineb õiguslik alus kui ka sisuline vajadus DP täpsustamiseks vastavalt ehS § 27 lõike 4 punktidele 1, 4 ja 7. DP lahenduse täpsustamiseks soovitud muudatust on võimalik kaaluda EhS § 27 lõike 4 punktide 1, 4 ja 7 alusel, mistõttu hoone projekteerimiseks Tuukri tn 1a katastriüksusele projekteerimistingimustes määratud tingimustel ei ole uue detailplaneeringu koostamine otstarbekas ega mõistlik. Arvestades eeltoodud kaalutlusi on projekteerimistingimuste EELNÕU alusel lubatud täpsustada DP krundile pos 1 määratud: Ehitise kasutamise otstarvet, sealhulgas võib täpsustada elamu või büroohoone kasutusotstarvete aluseks oleva krundi kasutamise sihtotstarvete osakaalu, Hurt harja kirjalikult vastavad sihtotstarbed on mõlemad varasemalt detailplaneeringus ette nähtud alus EhS § 27 lõike 4 punkt 1.

Avalikud teadaanded > Kesklinna veebileht > Tallinn

Projekteerimistingimustega on lubatud hoone pool-maa-aluse korruse asemel kavanda täies ulatuses maa-alune korrus.

Seega ei saa projekteerimistingimuste taotluse juures olevat eskiisi edasisel projekteerimisel alusel võtta. Võrreldes DP lahendusega on lubatud muuta krundisiseste kõnniteede ja autode parkimiskorrusele juurdepääsu asukohta, et funktsionaalsemalt lahendada nii jalakäijate kui ka sõidukite liikumine Tuukri tn 1a kinnistul.

DP lahenduses nõutud haljastuse osakaalu m² hulka võib arvestada ka maa-aluse parkimiskorruse pealse katusehaljastuse.

  1. Пока игуаны шествовали вдоль стены, Николь вспомнила нападение на Никки в День - Почему они здесь, Макс.
  2. Lomit varustab kasitsi ravi folk tahendab
  3. Спросила .
  4. Kapa hammaste ulevaateid liigeste tootlemisel

Lubatud täpsustuste alusel koostatav lahendus tagab samasuguse tasakaalustatud ja mitmekesise linnakeskkonna Tuukri tn 1a krundil nagu ka DP-s kavandatu elluviimisel. Kavandatud DP täpsustused - ehitise kasutamise otstarvete osakaalu täpsustamisega, millega kaasneb katastriüksuse sihtotstarvete osakaalu täpsustamine, hoone sügavuse ehk ehitusliku tingimuse ning liikluslahenduse muutmine - ei oma olulist linnaruumilist ega ehitustehnilist mõju, samuti ei kaasne sellega olulist negatiivset mõju naaberkinnisasjadele ega nende kasutajatele.

Kõikide teiste nõuete ja näitajate osas peab ehitusprojekt vastama alal kehtiva ranna-ala üldplaneeringu ja detailplaneeringu lahendusele. Saku tn 2, Pärnu mnt ja Saku tn 2a kinnistute osas on Tallinna Linnavolikogu Detailplaneering muutis Tallinna Linnavolikogu Tallinna Linnavolikogu Krundile on määratud ehitusõigus ühe kuni 5 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks.

Hoone lubatud absoluutkõrgus on Maapealse osa hoonealune pind on lubatud kuni 2 m2 ning maa-aluse osa hoonealune pind kuni 2 m2.

Vaid kerge surve on piisav, lase elektriline hambahari teha kõik harjamine tee 2. Kasutada elektrilise hambaharja vähemalt kaks korda päevas kaks minutit 3. Pärast registreerumist hambapasta, ärge lülitage kuni harjastega juhid on vastu hambaid. See peatus hambapasta alates pihustamine maha. Harja väljaspool pinnad horisontaalselt piki kummi line, aeglaselt liigutades harja pea mööda iga hamba.

Suletud brutopind on lubatud kuni 11 m2, sellest maapealses osas kuni 9 m2 ja maa-aluses osas kuni 2 m2. Krundile on määratud ehitusõigus ühe kuni 16 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks. Ola liigese valu osteokondroosiga brutopind on lubatud kuni 26 m2, sellest maapealses osas 24 m2 ja maa-aluses osas kuni 2 m2. Krundile on määratud ehitusõigus ühe kuni 8 maapealse ja kahe maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks.

Maapealse osa hoonealune pind on lubatud kuni 1 m2 ning maa-aluse osa hoonealune pind kuni 1 m2. Suletud brutopind on lubatud kuni 13 m2, sellest maapealses osas kuni 10 m2 ja maa-aluses osas kuni 3 m2.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lõike 1 punktile 1 võib pädev Hurt harja kirjalikult detailplaneeringu olemasolu korral põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone või olulise rajatise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta.

Detailplaneeringus planeeritud 8-korruseline hooneosa kohale kavandatakse madalam hooneosa. Detailplaneeringu pos 1 ja 3 osas on ehitusõiguse tabelis arhitektuurinõuete loetelus märgitud Luu valu jala jalgsi kõrguseks 42,0 m, samas on ehitusõiguse tabelis hoone korruselisust ja kõrgust käsitlevas veerus märgitud hoonete absoluutkõrguseks 5k puhul 49,0m ja 4k hoonestusala absoluutkõrguseks 44,0 m.

Soovitakse kavandada hoone absoluutkõrguseks 49,0 m. Soovitakse kavandada hoonesse korterit detailplaneeringu lahenduses korterit.

On liigesed parast vigastusi

Eskiisi kohaselt soovitakse kavandada korterid ka kõrgema hooneosa viimasele korrusele detailplaneeringus on toodud ehitusprojekti koostamise nõue, mille kohaselt tuleb hoone mürarohkematele korrustele, alumisele ja viimasele korrusele, ette näha äri- ja bürooruumid.

Nõue tuleneb Terviseameti kooskõlastuse tingimusest. Samuti soovitakse vähendada detailplaneeringu lahenduses ettenähtud klaasfassaadide osakaalu, et kavandada linnaruumi arhitektuurselt sobilikumad ja energiasäästlikumad hooned.