0

Lontova keskkonnalaager

MR Lontova MTÜ tegutseb Natura 2000 alal paiknevas Lontova seikluspargis, Kundas. MTÜ loodushoiu-alaseks missiooniks on loodussõbraliku eluviisi propageerimine ning keskkonna ja inimese vajaduste vahelise tasakaalu hoidmine.

Õuesõppe programm.

Kõik Eesti lasteaialapsed, koolinoored ja tudengid. Teil on võimalus omandada keskkonnaalaseid teadmisi, kasutades selleks aktiivõppemeetodeid. MR Lontova MTÜ pakub koolidele ja koolieelsetele lasteasutustele õuesõppe programmi, mis võimaldab aktiivset ja atraktiivset tegevust koolitundide piires riikliku õppekava täienduseks. Kõige selle kaudu pakume võimalust täiendada loodusetundmist ning arusaama inimese ja looduse seostest.

Pedagoogid. Kõikide haridustasandite pedagoogidel ja õppeasutuste juhtidel on võimalus osaleda keskkonnaalases täiendkoolituses. See ühendab õpetajatest mõttekaaslasi, kes töötavad õppe- ja ainemetoodiliste vahendite kallal, korraldavad aktuaalsetel teemadel seminare ja koolitusi kolleegidele. Tulevased pedagoogid omandavad teadmised looduse ja ühiskonna seostest ning oskused säästvat arengut toetavate didaktiliste põhimõtete rakendamiseks.

Kunda, Lontova 2, kontaktisik Revo Koha, telef. 53 60 6666, Vaata täpsemalt www.lontovaseikluspark.eu

Lontova