LoovHa läbiviidud tegevused ja projektid

Siia koondasime kokku kõik tegevused ja projektid, mis LoovHA on läbi viinud oma tegutsemisaja jooksul

 

Tallinna Ühisgümnaasiumi I kuni IV klassi õpilaste Loovusering
(2014 sügis – 2015 kevad, üks kord nädalas); mõju osalejatele – õpilaste loova mõtlemise ja suhtlemise oskuste täiustamine; kokku osales iga kord kuni 24 õpilast.
Loova õpetaja töörühma seminarid
(2014 -2015 november, kord kuus); õpilaste loovuse avaldumist toetavate harjutuste ja tegevuste praktiline harjutamine ja nende kasutusele võtmine koolitundides; kokku osales 70 õpetajat.
Osalemine Vanemluse Ümarlaual
(alates 2014 detsember- 2015 nov.), koos Perekond.eu-ga. Toimus kaks Vanemluse Ümarlaua kohtumist (26.05.2015 ja 06.11.2015) eesmärgiga tõhustada vanema hariduse edendamist Eestis.
Seminar “Koostöö - loovate tegevuste võti“ .
(29.11.2014);kooli ja kogukonna uuenduslike koostööviiside teadvustamine ning koostöö oskuste omandamine; osales 64 õpetajat.
Seminar “Õpetaja on loov”.
(07.03.2015); isiklike pingete maandamise, energia taastamise, lõdvestumise tehnikate õppimine, loovalt õpetamise võimaluste omandamine; osales 110 õpetajat.
Seminar “Kooli ja kogukonna koostöö” .
(12.06.2015); õpetajate omavaheliste koostööviiside ja võimaluste täiendamine, õpilastele ja õpetajatele suunatud koostöö harjutuste ja mängude omandamine; osales 36 õpetajat.
Suvekool “Loovus kogu koolipäeva” .
(29 ja 30.06.2015); keskendumist, loovust ja koostööd soosiva õpikeskkonna kujundamise viiside omandamine; osales 38 õpetajat.
Seminar Kujundav hindamine I.
Seminar „Kujundav hindamine I” (27. 11. 2015); kujundava hindamise eesmärkide mõistmine ja rakendamise praktiliste teadmiste omandamine; osales 59 õpetajat.
Seminar Õppeainete lõiming.
(20.02. 2016); erinevate õppeainete lõimingu võimaluste ja praktilise teostamise alaste teadmiste omandamine; osales 115 õpetajat.
Seminar “Kujundav hindamine II”.
(23.04.2016); sisulised ja praktilised teadmised kujundava hindamise rakendamisest erinevate koolide kogemuste alusel; osales 62 õpetajat.
Suvekool “Loov ja terve õpetaja”.
(27-28.06.2016); õpetajate kutseoskused ja teadmised vastavad enam õpetaja kutsestandardis esitatud loovuste alastele pädevustele.
Kujundava hindamise õpikogukonna kokkukutsumine.
(13 õpetajat, 9-st koolist) ja tegevuse juhtimine (alates märtsist 2016 – nov 2017); projekt loob eeldused kujundava hindamise rakendamiseks nendes üldhariduskoolides, kes on soovivad KH üle minna, kuid puuduvad peamised teadmised, alustamise praktilised tegevused;
Õpikogukond viis läbi 2 kujundava hindamise teemalist seminari koos praktikapäevadega õpikogukonna koolides.
MTÜ LoovHA ellu kutsutud kujundava hindamise õpikogukond viis 2016 dets-2017 sügis läbi 2 kujundava hindamise teemalist seminari koos praktikapäevadega õpikogukonna koolides.
Seminaril “Kujundav hindamine – investeering tulevikku I” (02.12.2016) ja seminaril “Kujundav hindamine – investeering tulevikku II2 (10.02.2017).
Kokku osales projektis ligi 150 õpetajat.
Õpikogukond töötas välja praktilise käisraamatu
Õpikogukond töötas välja praktilise käsiraamatu, mis on suunatud kõigile eesti üldhariduskoolide juhtidele, õpetajatele, õpilastele ja lapsevanematele. Käsiraamat on toeks nendele koolidele ja õpetajatele, kes alustavd kujundamise hindamise rakendamist oma koolis, pakkudes praktilisi näiteid ja mõtteainet tagasisidestamise meetodite edasiarendamiseks omal viisil kujundavat hindamist praktiseerivate koolide näidetel.
Sissejuhatus Tiiu Kuurmelt teemadel: “Lapsepõlvest, lapse arengust ja targalt toimivast koolist” ning “Inimkäsitlused, kooli roll, koostöö, väärtused”.

Käsiraamat on loetav siit:
https://e-koolikott.ee/material?id=11556

Seminar Üldpädevuste õpetamine ja õppimine.
(24.04.2017); õpetajad ja õpilased on koos arutlenud PRÕK ja GRÕK üldpädevuste õpetamise ja õppimise üle.
Suvekool Õpetajate emotsionaalne koostöö - eneseväestamine
(27-28.06.2017); õpetajad on tutvunud ja praktikas kogenud erinevaid eneseväestamise võimalusi töö-, vaimse tervise- ja loomeressursside hoidmiseks.
Noorte hariduseksperiment 1 “Ideaalne kool”.
12.-18. juuli 2017 Järvamaal, Villeveres. 7-päevase Hariduseksperimendi 1 raames andsime 16-le noorele vanuses 15-20. aastat võimaluse luua Ideaalse koolimudeli. Noortele olid toeks hariduseksperdid ja inspiratsioonikülalised. Toimusid haridusteemalised arutelud, üheskoos leiti eeldused tuleviku kooli kujunemiseks.
Seminar “Kool kui kogukonna keskus, kui koostöö süda”.
(01.12.2017); kooli ja kogukonna, õpetajate ja õpilaste koostöö toetamine, toimivate koostöö vormidega tutvumine. Selgitasime välja koostöö probleemid ja ootused/vajadused.
Seminar “Loov õpetaja on ideaalse kooli alustala”.
(02.03.2018); osalejad said kinnitust sellele, mis toetab meie loovust ning arutleda teemal, mis teeb kooli loominguliseks, ise kogemise ja tegemise läbi omandati uusi nippe ja võtteid, mida oma töös kasutada, et loovalt ja kaasahaaravalt tegutseda. Osalejaid 45.
Noorte Hariduseksperiment 2 „Vahe-aasta pilootprojekt noortele“.
8. – 18. Juuli 2018 Järvamaal, Villeveres. Hariduseksperimendi 2 põhieesmärgiks oli noortega (vanuses 15-23) vahe-aasta (ingl gap year) õppe- ja tegevuste programmi pilootuuringu läbiviimine; seminaride, mõttetreeningute, töötubade ja noorte tagasiside tulemuste alusel vahe-aasta kooli õppekava väljatöötamise algatamiseks. Osales 21 noort vanuses 16-23.
Suvekool Hariduseksperiment 2 raames.
Eksperimendi raames toimus 16.07-ndal suvekool õpetajatele, lapsevanematele, noortele, haridus huvilistele, et kutsuda kaasa mõtlema vahe-aasta vajalikkuse, noorte elueesmärkide mõistmise toetamise ja parima koostöö saavutamise üle. Kuulasime noori ja töötasime koos noortega töötoas.
Töötoad Hariduskongressil.
23.-25.11.2018 toimunud Hariduskongressil (Kultuuri- ja hariduskongress „Õppimine ja areng Eesti kultuuris“) viisid töötubasid läbi:
Eda Heinla (LoovHA liige, PhD loovusõpetuse dotsent) teemal “Loovus ja loomingulisus koolis” ning

Villevere noored (http://loovharidus.ee/villevere-hariduseksperiment/) teemadel: Tiina Theresa Gross, TõnisTamme – “Eelduste loomine inimliku läheduse kujunemiseks koolis”.

Johannes Mengel – Mänguline õppemetoodika gümnasistidele „Elumäng“. (“Elumäng“ on mänguline õppemetoodika, mille abil saavutab noor terviklikuma tunnetuse iseenda ja maailma suhtes. Üksiti aitab see mõista koostöö olemust ning otsustamise ja vastutamise seoseid).

Kongressi raames said noored Estonia Kontserdisaalis sõna teemal “Noorte mõtted haritusest tuleviku Eestis”. Vaata noorte sõnavõttu siit: https://www.youtube.com/watch?v=l-1eED_TINk&index=3&list=PLwCoR-F2d5xoSXQsXDMEqDXveMlSJ0PQ-&t=0s&fbclid=IwAR1MhsSMOU7LaezUi7xu4gDJAmOxeulQ1_915VgwEHeuaXuuYUO3fewfzaE

Loovharidus Eesti moodi XIII - Noor õpetaja koolis – pea ees tundmatusse?
(16. märts 2019, TLÜ-s); keda/mida noor õpetaja koolis vastupidamiseks vajab, kuidas teda toetada? Seminaril oli ka väike waldorpedagoogika nurgake. Osales 38 õpetajat.

Osleme, 2015.a-l MTÜ LoovHA poolt ellu kutsutud, Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas kolleegiumi töös.
LoovHA teeb koostööd waldorfõpetajate ja õpilastega. Osleme, 2015.a-l MTÜ LoovHA poolt ellu kutsutud, Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas kolleegiumi töös, mis on viinud alates 2015.a. sügisest waldorfpedagoogia põhialuseid tutvustavaid seminare. Õpetajate oskuste täiendamine eesmärgil tuua oma töösse waldorfhariduse komponente; waldorfpedagoogika tutvustamine neile, kes on waldrfkooli õpetajatee alguses või alles plaanivad waldorfõpetajana tööle asuda, samuti lapsevanematega ja teiste waldorfhuvilistele.

Waldorfkoolid ootavad huvilisi koolide juures toimuvatest waldorfpedagoogikat tutvustavatest koolitustest osa võtma. Võtke koolidega julgesti ühendust: http://xn--waldorf-hendus-nsb.ee/asutused/kool.
Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas tööga saab tutvuda ja kursis olla seminari kodulehekülje: http://twseminar.simplesite.com/430743252 ja facebooki lehe kaudu: https://www.facebook.com/Waldorfpedagoogika/?fref=ts