26Sep
2014
0

Loovhariduse toetajate kohtumine 26.septembril

26. septembril korraldas ühendus Loovharidus võrgustiku ja aktiivi moodustamise seminari. Seeläbi alustas ühendus oma olulise eesmärgi täitmist: tuua kokku ja hoida kestlik loovhariduse toetajate koostöövõrgustik. Seminaril osalesid koolijuhid, õpeajad ja lapsevanemad, kes soovivad midagi konkreetset ära teha laste, õpetajate ja lapsevanemate loovuse arendamise nimel. Seminari toetasid Haridus- ja Teadusministeeriumi algatus Huvitav Kool, Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskus ja TLÜ kunstide instituudi kunstiteraapiate osakond.
Kokkusaamise esimeses pooles arutlesid osalejad selle üle, millises keskkonnas saab inimene loovalt toimida? Koosolijad tõid välja järgmised loovat toimimist toetava koolikeskkonna ehk „uue loova kooli“ põhitunnused, kuhu on lisatud ka katkedesitlustest:
• positiivne mikrokliima, selline mida tunnetab iga inimene kooliuksest sisenemisel;
• kõigi osapoolte (laps, õpetaja, lapsevanem) vastastikune hoolivus ja koostöö: „… vanemad teavad, mida me teeme, kuidas me teeme ja milleks teeme“;
• hindamine ja tagasiside on võtmeasi: „ me võime olla loovad, oodata loovust, aga kui hindame õpilasi ühe mõõdupuu järgi, siis me ei saa seda oodata“;
• vabadus ja vastutus: „… kui meil on kindlad eesmärgid on sõnastatud, siis on kõigil vabadus valida meetodid, kuidas sinna jõuda“; „… lapsed tunnevad, et kool on nende teha“.
• vastastikune toetamine: „igat kolleegi ja õpilast peab toetama“;
• kindlustunne ja turvalisus, teistest erinevaks eneseväljenduseks ja teist moodi tegemiseks: „.. klassis on kriitika ja hirmuvaba keskkond“;
• emotsionaalne vabadus , mis tagab rahuliku koostoimimise, hea tunde teiste inimestega koos olemisest;
• õpetaja on koolis võtmeisik, loomulikult on ta oma eriala hea spetsialist, aga ka väga hea ja uuendusmeelne inimene: „… kui õpetaja ei taha, ei soovi muuta, muutuda, siis ka koolis ei muutu midagi“;
• riiklik õppekava ei keela, ei piira, vaid annab kõik võimalused: „… ühelgi koolil ei ole piiranguid loova kooli tegemiseks“;
• huviharidus annab lisaväärtuse: „… suurepärane, kui koolil on võimalus pakkuda kunste, liikumist, keeli, nuputamist“.

Teises pooles alustati konkreetset tegevuskavade väljatöötamisega: „Mida Sina oskad ja soovid teha?“ „Kuhu tahaks jõuda 2015 aasta kevadeks?“
Arvestades kõikide oskusi ja soove moodusus seminaril kolm teemavaldkonda ja aktiivset tegevust alustavad töörühma.
• Loovate pädevuste meetodite ja tehnikate jagamise rühm. Tegevuskava: rühm kohtub kuus korra ja liikmed kutsuvad juurde oma kooli õpetajaid. Esimene kohtumine toimub 7. novembri 32. Keskkoolis, mille „sissepääsu piletiks“ on ühe loovust arendava harjutuse läbiviimine. Kõigile õpetajatele ja lapsevanematele toimub loovalt õpetamise ja loovate pädevuste õpetamise seminar 7. märtsil 2015. Projektitaotluse õnnestumise korral korraldatakse õpetajatele 2-3 päevane suveseminar.
• Õpetajate, kooli juhtkonna ja lapsevanemate koostöö aktiiv: Tegevuskava: koostöö töötubade korraldamine erinevatele sihtrühmadele. Kõigile õpetajatele, koolijuhtidele, lapsevanematele seminar 29. novembril 2014.
• Lapsevanemate kaasamise aktiiv. Tegevuskava: FB uus lehekülg, kuhu saavad lapsevanemad omavahel postitada häid sõnumeid.