MITTETULUNDUSÜHINGU “LoovHA” PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED
1. Mittetulundusühing LoovHA (edaspidi Ühing) on Loovhariduse nime all tegelevate isikute vabatahtlik ühendus, mille tegevuse eesmärk ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Loovharidust võimaldab iga inimese sisemise potentsiaali avanemist ja vaba eneseväljendust üksteisega arvestavas keskkonnas.
2. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.
3. Ühingul on oma pangaarve, oma nimega pitsat ja sümboolika.
4. Oma kohustuste täitmise eest vastutab Ühing oma varaga. Riik ei vastuta Ühingu kohustuste eest.
5. Ühingu majandusaasta algab 1.jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril
6. Ühingu asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn, Kauba 40-2.

II TEGEVUSE EESMÄRGID
7. Ühingu tegevuse eesmärkideks on:
7.1. koondada hariduspoliitikuid ja –ametnikke, koolijuhte, õpetajaid, lapsevanemaid ning lapsi kaasa mõtlema loovhariduse teemadel;
7.2. tuua kokku ja hoida kestlik loovhariduse toetajate koostöövõrgustik;
7.3. õpetajate ja koolijuhtide loovuse alase professionaalse arengu toetamine;
7.4. lapsevanemate loovuse alase teadlikkuse tõstmine;
7.5. õpilaste loovuse arendamine loovusringi ja õppetegevuse kaudu.
8. Püstitatud eesmärkide saavutamiseks Ühing:
8.1. kogub ja süstematiseerib loovuse arendamise alast teavet, valdkonnapõhiseid ja õppeaineid lõimivaid tehnikaid, harjutusi ja õppematerjale ning teeb selle kõigile huvitatutele kättesaadavaks;
8.2. töötab välja eesti kultuuril ja loodusel põhinevaid loovuse arendamist toetavaid õppeprogramme, mänge ja harjutusi;
8.3. tõlgib loovharidust edendavaid õppematerjale;
8.4. korraldab üritusi (seminare, konverentse, koolitusi, jms);
8.5. toetab liikmete professionaalsust läbi koolituste;
8.6. osutab tasulisi loovhariduse alaseid teenuseid (loovusringid, loovustreeningud, õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu koolitused, lapsevanemate loovuse alase teadlikkuse koolitused), ning arendab oma põhitegevuse edendamiseks muud majandustegevust;
8.7. käivitab ja osaleb erinevates projektides;
8.8. annab välja trükiseid;
8.9. teeb koostööd Eesti ning teiste riikide organisatsioonidega, kellega on ühiseid
eesmärke.

III LIIKMESKOND
9. Ühingu liikmeteks on isikud, kes soovivad aktiivselt osaleda Ühingu tegevuses,
tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja ning tasuvad liikmemaksu üldkoosoleku poolt ettenähtud korras.
10. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus soovija kirjaliku avalduse alusel.
11. Liige võib Ühingust välja astuda oma kirjaliku avalduse alusel; otsuse liikme
Ühingust väljaarvamise kohta võtab vastu juhatus ja teatab sellest väljaarvatule
12. Ühingust omal soovil lahkunud ja väljaarvatud liikmele liikmemaksu ei tagastata.
13. Ühingu liikmetel on õigus:
13.1. valida ja olla valitud Ühingu juhtorganeisse;
13.2. algatada ja osaleda Ühingu tegevustes;
13.3. teha ettepanekuid üldkoosolekule ja arupärimisi juhatuse töö kohta;
13.4. kasutada juhatuse poolt kehtestatud korras Ühingu teabepanka, vara ja
teenuseid;
13.5. astuda välja või peatada oma tegevus Ühingus teatud ajaks, esitades juhatusele sellekohase kirjaliku avalduse.
14. Ühingu liikmed on kohustatud:
14.1. järgima Ühingu põhikirja nõudeid, üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid;
14.2. maksma õigeaegselt liikmemaksu;
14.3. kasutama heaperemehelikult Ühingu vara;
14.4. hüvitama Ühingule tekitatud materiaalse kahju, moraalse kahju juhtumid
lahendab Ühingu aukohus;
14.5. osalema valitavatesse organitesse kuulumisel nende töös;
14.6. hoidma ja kaitsma Ühingu head mainet, seisma Ühingu eesmärkide ja
põhimõtete eest.
15. Ühingu liikme võib põhikirjasätete täitmatajätmise või Ühingule olulisel määral kahju tekitamise tõttu juhatuse otsusega Ühingust välja arvata. Liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt. Ühingust välja arvatud liikmele tuleb tema Ühingust välja arvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada. Isikul, kelle liikmelisus Ühingus on lõppenud, ei ole õigusi Ühingu varale.

IV STRUKTUUR
16. Ühingul võivad olla osakonnad. Osakond on liikmete ühingusisene ühendus, mis koondab neid vaba valiku ja huvide alusel ühes piirkonnas või ühe tegevusala
viljelemiseks ja edendamiseks.
17. Osakond ei ole juriidiline isik.
18. Osakond juhindub oma tegevuses käesolevast põhikirjast ja osakonna
põhimäärusest.
19. Osakond on aruandekohustuslik seltsi juhatuse ees.

V STRUKTUUR
20. Ühingu juhtorganid on liikmete üldkoosolek ja juhatus.
Üldkoosolek
21. Ühingu kõrgeim juhtorgan on liikmete üldkoosolek.
22. Üldkoosoleku valmistab ette ja kutsub kokku juhatus või viis liiget kirjaliku taotluse alusel, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas.
23. Üldkoosolekus võib osaleda ja hääletada Ühingu liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindada võib kahte seltsi liiget.
24. Üldkoosolekul võetakse otsused vastu lihthäälteenamusega. Igal liikmel on üks
hääl.
25. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellel osaleb või on esindatud üle poole
Ühingu liikmetest.
26. Põhikirja muutmiseks, tegevuse reorganiseerimiseks või lõpetamiseks on vajalik 2/3 koosolekul osalenud liikmete häältest.
27. Kui üldkoosolek pole otsustusvõimeline, kutsub juhatus 3 nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga, mis võib sõltumata osalejate arvust (va kui on ainult 1 osaleja) otsuseid vastu võtta.
28. Ettepanekud üldkoosoleku päevakorra suhtes, sh kandidaatide esitamine
juhtorganeisse, esitatakse juhatusele kirjalikult vähemalt üks nädal enne üldkoosolekut.
29. Üldkoosoleku pädevusse kuulub Ühingu:
29.1. põhikirja vastuvõtmine ja muutmine;
29.2. eesmärkide muutmine ja kinnitamine;
29.3. tegevuse põhisuundade muutmine ja kinnitamine;
29.4. juhatuse ja revisjonikomisjoni suuruse ja koosseisu määramine;
29.5. juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine;
29.6. tööplaani kinnitamine;
29.7. järelevalvet oma teiste organite tegevuse üle vastavalt seadusele.
29.8. juhatuse ja revisjonikomisjoni aastaaruande hindamine ja kinnitamine;
29.9. kolmeliikmelise Ühingu aukohtu kinnitamine;
29.10. tegevuse reorganiseerimine ja lõpetamine.

Juhatus
30. Üldkoosoleku vahelisel ajal juhib Ühingu tööd 6-liikmeline juhatus. Juhatus
valitakse üheks aastaks.
31. Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.
32. Juhatuse liige võib ametist lahkuda omal soovil üldkoosoleku otsusega.
33. Juhatuse liikme ametist taandamine toimub juhatuse ettepanekul üldkoosoleku otsusega juhul, kui juhatuse liige ei ole täitnud oma kohustusi, on rikkunud häid tavasid või eetikanorme.
34. Juhatuse pädevusse kuulub:
34.1. Ühingu tegevuse korraldamine vastavalt põhikirjale ja üldkoosoleku otsusele;
34.2. üldkoosoleku ettevalmistamine ning liikmetele selle toimumisest ja päevakorrast ette teatamine;
34.3. liikmeskonna kohta arvestuse pidamine;
34.4. liikmeks vastuvõtmine ja liikmeskonnast välja arvamise otsustamine;
34.5. Ühingu raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamise seadusele.
34.6. Ühingu varade kasutamine ja vastutus selle eest;
34.7. tööplaani koostamine;
34.8. liikmeskonna informeerimine Ühingu üritustest;
34.9. tegevus- ja finantsaruande koostamine;
34.10. tööülesannete jaotamine juhatuse sees;
34.11. lepinguliste töötajate tööle võtmine, pädevuse, vastutuse ja töötasu määramine ning nende vabastamine;
34.12. tasuliste teenuste hindade kinnitamine;
34.13. volituste andmine Ühingu ametlikuks esindamiseks.
35. Juhatus on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees.
36 Juhatuse koosolekud.
36.1 Juhatus koguneb kolme liikme kutsel.
36.2 Juhatuse koosolekul valib juhatus enda hulgast koosoleku juhataja.
36.3 Juhatus on otsustusvõimeline 2/3 liikmete kohalolekul. Otsus võetakse vastu
lihthäälteenamusega.
36.4 Juhatuse liige ei osale hääletamisel, kui otsustatakse tema tegevusega seotud
küsimust.

VI REVIDEERIMINE
37. Ühingu finants-majandusliku tegevuse kontrollimiseks valib üldkoosolek üheks aastaks kolmeliikmelise revisjonikomisjoni.
37.1. Revisjonikomisjon on otsustusvõimeline vähemalt kahe liikme kohalolekul.
38. Revisjonikomisjon:
38.1 kontrollib Ühingu majandustegevust vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord aastas;
38.2 esitab revideerimisakti üldkoosolekule.

VII VARA
39. Ühing on kõigi varade omanik, mis moodustuvad:
39.1. Ühingu liikmeks astumise maksudest: on vabatahtlik annetus
39.2. tulust, mis saadakse tasulistest üritustest, mis on vastavuses põhikirjaga;
39.3. koolitustest, õppe- ja infomaterjalide tootmisest ja levitamisest;
39.4. riigi- ja kohalike omavalitsuste eelarvete eraldistest;
39.5. juriidiliste ja eraisikute annetustest ja eraldistest;
39.6. muust tulust, mis laekub seadusega ettenähtud korras ja mis on vajalik Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
40. Ühing võib omada igasugust vara, mis on seadusega lubatud ja vajalik Ühingu
eesmärkide saavutamiseks.
41. Ühing võib tulu saamiseks oma ajutiselt vabu vahendeid paigutada aktiivsesse
majandustegevusse laenudena, hoiustena, aktsiatena või muude väärtpaberitena;
osaleda ettevõtluses.
42. Ühing peab seadusega sätestatud korras raamatupidamise arvestust ning tasub makse seaduses ettenähtud korras.
43. Ühing ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel. Ühingu tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
44. Ühing kasutab maksuseaduses ettenähtud soodustusi.

VIII TEGEVUSE LÕPETAMINE
45. Ühingu tegevuse lõpetamine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.
46. Vara jagamisel määratakse õigustatud isikud üldkoosoleku otsusega.
47. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist jaotatakse allesjäänud vara
võrdsetes osades Ühingu lõpetamise ajal selle liikmeteks olevate isikute vahel.

Põhikiri on vastu võetud ja kinnitatud 15. oktoobril, 2014 aastal,
Põhikirjas on tehtud muudatused ja kinnitatud muudatused 29. oktoobril 2014.