fetishroom

Seminar 21.04.2017„ RÕK-i üldpädevused – Miks õpetada? Miks õppida?“

Seminari eesmärgiks on anda võimalus haridusekspertidele, õpetajatele ja õpilastele koos arutelda RÕK üldpädevuste ja nende õpetamise üle.

Suvekool 27 ja 28.06. 2017 „Õpetajate emotsionaalne koostöö – eneseväestamine“.

Suvekooli eesmärgiks on pakkuda koolikollektiivile võimalusi õpetajate töö-, vaimse tervise- ja loomeressursside hoidmiseks vastastikuse eneseväestamise kaudu. Suvekoolis toimuvad antud teemal ettekanded, töötoad ja mõttetalgud.

Noorte „hariduseksperiment/hariduslaager“, 12.-21. juuli 2017 Järvamaal, Villeveres

Projekti raames viiakse endises Villivere Põhikoolis läbi 10-päevane hariduslaager, mis võimaldab gümnaasiumi noortel eksperimenteerida, kas kool saab olla vastupandamatult huvitav ning seda kõike läbi noorte arvamuste, ideede, katsetuste ja kogemuste. Noortele on toeks hariduseksperdid. Laagri jooksul tutvuvad noored ja hariduseksperdid teineteise haridusalaste arusaamadega ja ootustega, analüüsitakse riiklikku õppekava üldosa, toimuvad haridusteemalised arutelud, üheskoos leitakse eeldused tuleviku kooli kujunemiseks. Eesmärk on selle laagri kaudu algatada laiemat avalikku arutelu, et ühiskond hakkaks tuleviku vajadustele vastava kooli poole liikuma. Meie andmetel arutlevad Eestis esmakordselt tulevikuhariduse teemadel lähtuvalt Põhikooli RÕK-ist hariduseksperdid ja õpilased koos sellises mahus, korralduslikus vormis ja keskkonnas. Projekti oodatakse osalema 16 Eesti noort vanuses 16-18.aastat. Hariduslaagris toimuvat saab kajastama dokumentaalfilm ja rahaliste ressursside olemasolul on kavandatud ETV-s saatesari.

Seminar nov. 2017 „Tänapäeva kool kui kogukonna väärtuste kujundaja“.

Seminari eesmärgiks on vahendada kooli ja kogukonna koostöö algatamise kogemusi ja tärganud koostöö hoidmise viise, mis annavad mõlemale osapoolele julgustust ja inspiratsiooni.

Kujundava hindamise töögrupi ja õpikogukonna (13 õpetajat, 11-st koolist) tegevuse juhtimine (alates märtsist 2016) ja koordineerimine.

Projekt loob eeldused kujundava hindamise rakendamiseks nendes üldhariduskoolides, kes soovivad kujundavale hindamisele üle minna, kuid puuduvad peamised teadmised, alustamise praktilised tegevused. Korraldame seminare, praktikapäevasid. Loomisel on lihtsalt kasutatava ja praktilise kujundava hindamise käsiraamatu välja töötamine kujundavat hindamist praktiseerivate koolide kogemustel.

Koostöö kolleegiumiga Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas.

Teeme koostööd kolleegiumiga Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas, eesmärgiga tutvustada inimestele waldorfharidust ning koolitada õpetajaid. Meie korraldatud seminaridel on waldorfkoolid esindatud ettekannete, töötubade ning praktikapäevadega.