Projektid ja tegevused 2019

 

Maailma loomine liigub meie laste kätesse. Meie ülesanne on hoida nende usku iseendasse, oma loovasse potentsiaali; toetada neid oma elu eesmärkide mõtestamisel, ELU kutse leidmisel.

MTÜ LoovHA fookuses on haridusuuendused, mis viivad meid lähemale tegelikele vajadustele vastavale haridusele (traditsiooniline koolimudeli põhirõhk on faktiteadmised, jättes inimese isiksusliku arengu ning nii õpetaja, kui õppija vaimse ja füüsilise tervise tähelepanuta).

Tegeleme teavitustöö ja inspireerimisega – korraldame, õpetajat ja õppijat toetavaid haridusuuendusi ja juba olemasolevaid häid praktikaid tutvustavaid seminare, toetades seeläbi õpetajate professionaalsuse tõstmist ja kaasates noori hariduselus kaasa mõtlema, – tegutsema.

Teeme koostööd noorte grupitusega Willoferid (2017 ja 2018 aastal LoovHA korraldatud hariduseksperimentidel osalenud noortest väljakasvanud grupitus). Noortega kohtume vastavalt koostöö ja toetuse vajadustele läbi aasta. Kaasame noori LoovHA seminaridesse jt. haridusprogrammidesse (seminarid, kongressid jm), kuhu meie liikmed ja Villevere hariduseksperimendi initsiatiivgrupi liikmed kuuluvad või milles ise kaasa löövad.

 

LoovHA MTÜ 2019 aasta projektid ja tegevused:

 

16.03.2019 “Noor õpetaja koolis – pea ees tundmatusse?” (jätkuseminari korraldame 2019 aastal, kui selleks tekib nõudlus, kui esimene seminar osutus vajalikuks). Toimuvad ettekanded, töötoad ja mõttetreening teemadel keda/mida noor õpetaja koolis vastupidamiseks vajab, kuidas teda toetada? Sihtgrupiks on KÕIK õpetajad – nii algajad, kui staažikad; kooli juhtkonna liikmed ja haridus huvilised. Seminari kava ja registreerimine: http://loovharidus.ee/loovharidus-eesti-moodi-xiii/. Link FB üritusele: https://www.facebook.com/events/281346222543969/

Tagasivaade seminarile:

Seminari käigus jõudsime probleemipüstitusteni. Mõned neist: ülikoolide puudulik õpetajate ettevalmistus klassi juhtimise, eripedagoogika väljaõppe, suhtlemise osas – lapsevanematega, lastega; toimetulekuks enda ja teiste emotsioonidega (rahuseisundi saavutamine ja ebaõnnega toimetulek jms.); toimetulek töökoormusega, aja planeerimine (sh. indviduaalne töö õpilasega – igaühe isikulisus avastada, väljasõidud jms.) jne. Kuidas leida aeg mentorluse- ja kolleegidelt õppimise jaoks? Usaldus, tugi, toetus ja koostöö kolleegide (sh. õppematerjalide jagamine, aineprogrammide maht – julgus valikud teha), kooli juhtkonna ja lapsevanematega. Kuidas julgeda olla sina ise, endana tegutseda, väljendada iseennast, mitte kedagi teist (ka halba tuju väljendada, julgus olla lihtsalt inimene klassi ees)? Julgus olla sõber õpilastega. Kannatlikkus, kaastunne, vastastikune austus ja huumorimeel – kuidas neid omadusi endas üles leida ja hoida ka keerulistes olukordades? Kuidas jõuame selleni, et õpetaja inimkäsitlus, moraal ja sisemine võimekus võimaldavad kasutusele võtta Johannes Käisi, MÕK-i jm. hea algatuse metoodikaid? Mida teha selleks, et tekkinud mõtted saaksid edasi kantud (jätkuseminar, töögrupp vm.?) Kel on ettepanekuid, palume meile kirjutada aadressi: meie@loovharidus.ee
Seminari läbiviijad tänavad kogu südamest seminari esinejaid, töötubade läbiviijaid, osalejaid, kui ka meie tegemisi eemalt jälgijaid! Aitäh teile ja järgmiste kohtumisteni! 


Seminar “Õpetajakutse rõõm”. Toimumise aeg täpsustamisel ja kava on loomisel. Seminari teemad: õpetajad jagavad oma uuenduslikke õpetamismeetodeid, töörõõmu ja -probleeme, saavad töötubades ametialaseid teadmisi ja -toetust ning arutlevad mõttetreeringute käigus selle üle, keda/mida õpetaja koolis vastupidamiseks vajab, kuidas töörõõmu hoida.

 

 

Koostöö noorte grupitusega Willoferid. Toetame noori nende ettevõtmistes korraldada suvel 2019 noortele (alates 15. eluaastast)  10-ne päevase hariduseksperiment “Loovik – noortele sobiva loomingulise arengukeskkonna kujundamine”, eesmärgiga töötada välja linnaku täpsed eesmärgid, põhitegevused ja edasine tegevusprogramm. Loodav keskkond toetab noorte enesearengut, oma ELU kutse mõistmist.

Varem toimunud hariduseksperimendid http://loovharidus.ee/villevere-hariduseksperiment/. Hariduseksperimendi raames korraldame ühe päevase suvekooli kõikidele haridushuvlistele, kus noored tutvustavad toimuva hariduseksperimendi tulemusi, täiskasvanud saavad koos noortega mõelda noorte elueesmärkide mõistmise toetamise üle. Kuulame noori ja töötame koos noortega töötoas.

 

Pakkudes noortele võimalusi hariduse vallas praktiliselt tegutseda, aitame noortel mõista oma ELU Kutset, mis vähendab kutsekoolidest ja ülikoolidest väljalangevust; annab noortele võimalusi hariduselus kaasa mõelda ja praktiliselt tegutseda;  aitab kaasa uue õpetajate ja hariduspoliitikute põlvkonna kasvatamisele.

Seminaridel saame luua uusi, kui praktiseerida juba toimivaid loovalt õpetamise-, eneseväestamise- ja -juhtimise metoodikaid.

Osaleme Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas kolleegiumi töös, teeme koostööd waldorfõpetajatega.