2018 aasta projektid ja tegevused.

Maailma loomine liigub meie laste kätesse. Meie ülesanne on hoida nende usku iseendasse, oma loovasse potentsiaali; toetada neid oma elu eesmärkide mõtestamisel, ELU kutse leidmisel.

2018 aastal on jätkuvalt meie eesmärgiks koos noortega haridusseminaride ja -eksperimentide korraldamine; koolimudeli väljatöötamine, mis hoiab usku iseendasse, oma loovasse potentsiaali ning toetab ELU kutse leidmisel.

Vastuolu ühiskonna ning traditsioonilise kooli vahel on saanud Eestis tõsiseks pähkliks. Traditsiooniline koolimudel tegeleb teadmistega, jättes inimese isiksusliku arengu tähelepanuta. Milline võiks olla üks tõeliselt inspireeriv kaasaegne kool? Sellele küsimusele otsime vastust koostöös noortega.

Meie projektid on teadlik liikumine nn Ideaalse kooli suunas, millesse oleks sisse kirjutatud suutlikkus pidevalt muutuda, ajaga kaasas käia.

“Ideaalse” kooli juhtmõte on  iga  õpilase toetamine oma elu mõtestamisel: mida tehes olen õnnelik, milline on minu elu kutse.

Pakkudes noortele võimalusi hariduse vallas ka praktiliselt tegutseda, aitame kaasa uue õpetajate põlvkonna kujunemisele. Seminaridel saame nii luua uusi kui praktiseerida juba toimivaid loovalt õpetamise-, eneseväestamise- ja -juhtimise metoodikaid.

Tegutseme selle nimel, et kõigis Eestimaa koolides hoolitaks õpilaste ja õpetajate isiklikust arengust, seal kantakse edasi väärtusi, mis viivad meid elus edasi tervetena ja rõõmsatena.  

Töötame selle nimel kogu aasta.

 

LoovHA MTÜ 2018 aasta projektid ja tegevused:

 

 

Seminar 02.03.2017 „Ideaalne kool kui loovuse tulemus ja käivitaja“.

Toimuvad ettekanded loovuse- ja inimväärtuste toetamise teemadel. Kuidas suurendada headust endas ja teistes, kuidas teha seda loovalt läbi koolitundide. Tutvustame nn Ideaalse kooli juhtmõtteid ja ideed vaheaasta koolidest.

Töötubade osas viivad näidis tunde läbi noored, kes osalesid meie 2017 aasta suve Hariduseksperimendis 1 “Ideaalne kool”.

Kokkuvõtteid Hariduseksperiment 1 kohta saad lugeda siit.

 

Juulis 2018 Hariduseksperiment 2  noortele, Järvamaal, Villeveres, mis võimaldab eelmisel aastal loodud Ideaalses koolimudelis testida vaheaasta ideed.

Gümnaasiumi lõpetanute seas on palju neid, kellel pole täpset ettekujutust, mida oma eluga peale hakata. Kuni ei ole noorte vajadustele ja ootustele vastavat nn ideaalset kooli, peame vajalikuks, praeguses koolikeskkonnas iga isiksuse arengu vajaduste täitmise kompenseerimiseks, põhikooli ja gümnaasiumi lõpetanud noortele vaheaasta võimaldamist.  Näiteks Taanis on loodud 150 aastat tagasi   ’’Efterskole (Vaheaasta kooli)’’ süsteem, iseseisev kool 14-18-aastastele õpilastele. Koolide eesmärk on õpilaste hariduslike ja isikliku arengu vajaduste täitmine, nende gümnaasiumiks ja ülikooliks ettevalmistamine.  

Vaheaasta võimaldaks neil juhendajate käe all ennast paremini tundma õppida, mis omakorda lihtsustaks „oma koha“ leidmist ühiskonnas.  

Meie projekt keskendub noorte ootustele, vajadustele ja lahendustele – milliseid teadmisi ja oskusi noor vajab ellu astumiseks, millist ettevalmistust kool võiks selleks anda. Eksperimendi juhtmõte on oma elu mõtestamise (näit. arusaam sellest, kes ma olen, mis on minu elu kutse) ning õpitava/kogetava sidusus eluga.

Kuulame inspireerivaid külalisi nende vaheaasta kogemustest. Toimuvad: mõttetreeningud, arutelud ja praktilised tegevused, mille kaudu noored liiguvad oma elu mõtestamise, enese- ja oma elu kutse ära tundmise poole: inimkäsitlus,  suhtlemine, koostöö,  enesetervendus, -juhtimine, keskendumine, loovuse avaldumine. Töötame välja vaheaasta mudeli. Valmib kokkuvõte haridusametnikele  ja  Eesti üldsusele.

Kavandatava hariduseksperimendi tulemuste alusel saame näidata Eesti riigile vaheaasta vajadust selles osalevate noorte kogumuste kaudu ja algatada laiemat avalikku arutelu Ideaalsest koolist.

 

26.10.2018 „Ideaalne kool kui loovuse tulemus ja käivitaja“ jätkuseminar.

Praktilise kevad seminari veelgi praktilisemal jätukseminaril pakume teile veel rohkem ise kogemise ja tegemise läbi omandada uusi nippe ja võtteid, mida oma töös kasutada, et loovalt ja kaasahaaravalt lastega tegeleda. Räägime inimväärtustest hariduses – kuidas headust suurendada endas ja tesites, kuidas teha seda loovalt läbi koolitundide.

 

 

Töötame regulaarselt meie eesmärkide saavutamiseks loodud töögruppides:

  • Hariduseksperiment 2 ettevalmistav töögrupp
  • Kevad ja sügis 2018 seminaride „Ideaalne kool kui loovuse tulemus ja käivitaja“ ettevalmistav töögrupp
  • Kujundava hindamise töögrupi ja õpikogukonna tegevuse juhtimine (alates märtsist 2016) ja koordineerimine. Oleme läbiviinud seminare ja praktikapäevasid. VIDEO kujundava hindamise 02.12.2016 seminarist – ettekanded ja 2 töötuba (4 GB). Videot näeb siit. Seminari kava näeb siit. Valmib praktiline kujundava hindamise käsiraamat.

 

Hariduseksperiment 2 ja seminare ettevalmistavate töögruppide töös osalevad ka noored.

Milles seisneb meie koostöö noortega?

  • Kuulame noori, et olla kursis nende vajaduste ja ettepanekutega. Soovime hoida noorte huvi hariduse vallas tegutseda,  et aidata kaasa uutele haridus valdkonna inimeste juurdekasvule.
  • Oleme valmistunud koolide külastusteks, et teha 2017 aasta suvel toimunud hariduseksperimendist 1 esitlusi ning kutsuda üles huvilisi meie armsa ja entiusastliku noorte grupiga liituma, et edasi liikuda ideaalse koolimudeli teemal. Paari kooli on noored juba külastanud.
  • Noored osalesid meie 01.12.2017.a. toimuval seminaril Loovharidus Eesti moodi XI, “Kool kui kogukonna keskus, kui koostöö süda”, et kaasa aidata koostöö loomise mudelile. Kokkuvõtteid seminaril loodud koostöö lahenduste kohta saate peagi meie koduleheküljelt lugeda.
  • 02.03.2018 toimub koostöös noortega seminar„Ideaalne kool kui loovuse tulemus ja käivitaja“ Ideaalse koolitunni läbiviimise ja loovuse teemadel. Jätkuseminar toimub 26.10.2018. Noored osalevad seminare ettevalmistavate töögruppide töös.
  • Valmistume koos Villevere suvi 2018 Hariduseksperimendiks 2. Noored osalevad ettevalmistavte töögruppide töös.

 

Osaleme Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas kolleegiumi töös, teeme koostööd waldorfõpetajate ja -õpilastega. 

Teeme koostööd waldorfõpetajate ja õpilastega. Osaleme Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas kolleegiumi töös.

Waldorfkoolid ootavad huvilisi koolide juures toimuvatest waldorfpedagoogikat tutvustavatest koolitustest osa võtma. Võtke koolidega julgesti ühendust: http://xn--waldorf-hendus-nsb.ee/asutused/kool

Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas tööga saab tutvuda ja kursis olla kodulehekülje- http://twseminar.simplesite.com/430743252 ja facebooki lehe Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas https://www.facebook.com/Waldorfpedagoogika/?fref=ts kaudu.

 

2018 jaanuarist oleme kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Annetused ja maksud.