2018 aasta projektid ja tegevused.

Maailma loomine liigub meie laste kätesse. Meie ülesanne on hoida nende usku iseendasse, oma loovasse potentsiaali; toetada neid oma elu eesmärkide mõtestamisel, ELU kutse leidmisel.

2018 aastal on jätkuvalt meie eesmärgiks koos noortega haridusseminaride ja -eksperimentide korraldamine; koolimudeli väljatöötamine, mis hoiab usku iseendasse, oma loovasse potentsiaali ning toetab ELU kutse leidmisel.

Vastuolu ühiskonna ning traditsioonilise kooli vahel on saanud Eestis tõsiseks pähkliks. Traditsiooniline koolimudel tegeleb teadmistega, jättes inimese isiksusliku arengu tähelepanuta. Milline võiks olla üks tõeliselt inspireeriv kaasaegne kool? Sellele küsimusele otsime vastust koostöös noortega.

Meie projektid on teadlik liikumine nn Ideaalse kooli suunas, millesse oleks sisse kirjutatud suutlikkus pidevalt muutuda, ajaga kaasas käia.

“Ideaalse” kooli juhtmõte on  iga  õpilase toetamine oma elu mõtestamisel: mida tehes olen õnnelik, milline on minu elu kutse.

Pakkudes noortele võimalusi hariduse vallas ka praktiliselt tegutseda, aitame kaasa uue õpetajate põlvkonna kujunemisele. Seminaridel saame nii luua uusi kui praktiseerida juba toimivaid loovalt õpetamise-, eneseväestamise- ja -juhtimise metoodikaid.

Tegutseme selle nimel, et kõigis Eestimaa koolides hoolitaks õpilaste ja õpetajate isiklikust arengust, seal kantakse edasi väärtusi, mis viivad meid elus edasi tervetena ja rõõmsatena.  

Töötame selle nimel kogu aasta.

 

LoovHA MTÜ 2018 aasta projektid ja tegevused:

 

 

Seminar 02.03.2017 „Loov õpetaja on ideaalse kooli alustala”.

Toimuvad ettekanded loovuse- ja inimväärtuste toetamise teemadel. Kuidas suurendada headust endas ja teistes, kuidas teha seda loovalt läbi koolitundide. Noored, kes osalesid meie 2017 aasta suve Hariduseksperimendis 1 “Ideaalne kool”, tutvustavad nn Ideaalse kooli juhtmõtteid.

Praktiliste töötubade osas pakume teile ise kogemise ja tegemise läbi omandada uusi nippe ja võtteid, mida oma töös kasutada, et loovalt ja kaasahaaravalt lastega tegeleda ning noored, kes kuuluvad meie Hariduseksperimenti 2 ettevalmistavasse töögruppi, viivad läbi paar näidis tundi!

Kokkuvõtteid Hariduseksperiment 1 kohta saad lugeda siit.

Seminari kavaga saad tutvuda siit: http://loovharidus.ee/loovharidus-eesti-moodi-xii/

Tagasivaade seminarile:

LoovHA liige Kerttu Soans: “Seminaril osalseid nii õpilased, õpetajad kui lapsevanemad. Selline mitmest ilmakaarest vaatenurk lähendab nii põlvkondi, kui erinevaid rolle.”

Saime kinnitust sellele, mis toetab meie loovust. Eda Heinla, olles loovuse rollis kinnitab, et lapse enesekindluse toetamine tagab loovate impulsside jätkuva toimimise läbi elu.

Meie loome ise oma elu igas hetkes oma mõtete ja tunnetega. Kerttu Soans soovitab negatiivseid emotsioone väljendavad sõnad asendada positiivsete või humoorikate sõnadega. Näiteks haige olles võiks öelda, et “läbi puhastus protsessi” või vihane olles saab öelda “ma pole võlutud sellest asjast”. Kerttu ütles ka, et: “Oma iseloomu saab terve elu lihvida, vastavalt oma väärtushinnangute kujunemisele”.

Noorte sõnum “Ideaalse” kooli kogukonna esindaja poolt: “Laste ette ei tohi lasta õpetajat, kes on oma ainet vaid raamatust õppinud, kes ei tunne oma aine vastu tõelist kirge!”.

Artur Halleri näidistunnis saime läbi õhupalli mängu teada, kui manipuleeritavad me inimestena oleme ja kui kasulik oleks teadlikult rohkem manipulatsiooni mängusid mõista.

Joahannes Mengeli teadliku loomise tunnis saime vaate elule, kui mängule – elu on reaalsuse loomise mäng ja see võiks olla nauditav ja rõõmus, kui me seda teadlikult mängime. Saime teada, miljoneid maksnud uuringu käigus selgunud, õnnelikkuse mõiste: “Õnnelikkus on see, kui tunned armastuse kohalolu oma elus!”

Christin Liis Krassi hoogsas, innovaatilises näidistunnis saime Kahoot keskkonda katsetada ja grupitööd teha.  

Loovust turgutavad töötoad andsid mõtlemisainet ja praktilisi töövahendeid, mida kasutada oma elus.

Seminari viimases osas saime kuulda, kuidas Rahumäe Põhikooli õpetajad Kai Koort ja Triinu Pääsik oma tunde läbi viivad ja kuidas teeevad koostööd õpilastega ning viimaks viisid nad looval kala-akvaariumi meetodil läbi arutelu päevateemade osas, kus kõigil soovijatel oli võimalus sõna võtta, diskuteerida ja oma arvamust avaldada. 

Seminaril pakkusime seekord ka muusikalist vahepala – Tõnis Tamme, noor “Ideaalne kool” Villevere hariduseksperimendi grupist, mängis meile pauside ajal torupilli.  

Viimaks tänulike osalejate sõnumid meile: “Aitäh, et teete seda, mida teete ja just sellisel moel. Emotsionaalne oli “ ja “Terve see päev oli nauditav elamus! Värske õhk! TÄNAN!

LoovHA seltskond ja armas “Ideaalse” kooli kogukond tänab kõiki kogu südamest!

 

8. – 18. Juuli 2018 toimub noorte Hariduseksperiment 2, Järvamaal, Villeveres, mis võimaldab eelmisel aastal loodud Ideaalses koolimudelis testida vaheaasta ideed. Põhieesmärk on noortega vahe-aasta (ingl gap year) õppe- ja tegevuste programmi pilootuuringu läbiviimine; seminaride, mõttetreeningute, töötubade ja noorte tagasiside tulemuste alusel vahe-aasta kooli õppekava väljatöötamise algatamiseks.

Gümnaasiumi lõpetanute seas on palju neid, kellel pole täpset ettekujutust, mida oma eluga peale hakata. Kuni ei ole noorte vajadustele ja ootustele vastavat nn ideaalset kooli, peame vajalikuks, praeguses koolikeskkonnas iga isiksuse arengu vajaduste täitmise kompenseerimiseks, põhikooli ja gümnaasiumi lõpetanud noortele vaheaasta võimaldamist.  Näiteks Taanis on loodud 150 aastat tagasi   ’’Efterskole (Vaheaasta kooli)’’ süsteem, iseseisev kool 14-18-aastastele õpilastele. Koolide eesmärk on õpilaste hariduslike ja isikliku arengu vajaduste täitmine, nende gümnaasiumiks ja ülikooliks ettevalmistamine.  

Vaheaasta võimaldaks neil juhendajate käe all ennast paremini tundma õppida, mis omakorda lihtsustaks „oma koha“ leidmist ühiskonnas. VAHE-AASTA VAJALIKKUSEST LOE LISAKS SIIT.

Meie projekt keskendub noorte ootustele, vajadustele ja lahendustele – milliseid teadmisi ja oskusi noor vajab ellu astumiseks, millist ettevalmistust kool võiks selleks anda. Eksperimendi juhtmõte on oma elu mõtestamise (näit. arusaam sellest, kes ma olen, mis on minu elu kutse) ning õpitava/kogetava sidusus eluga. Lisaks vahe-aasta kooli õppekava väljatöötamise algatamise eesmärgile on meie kõrvaleesmärgid:

1) noorte ettepanekute koostamine üldhariduse õppekava täiendamiseks selliste õppeainetega ja tegevustega, mis toetavad õpilaste elueesmärkide ja elukutse mõistmist;

2) suvekooli/“avatud uste päeva“ korraldamine (16. juulil), et kutsuda kaasa mõtlema vahe-aasta vajalikkuse, noorte elueesmärkide mõistmise toetamise ja parima koostöö saavutamise üle. Kuidas meie, täiskasvanud, saaksime siin omavahelises koostöös noori aidata? Kuulame noori ja töötame koos noortega töötoas. Osalema on oodatud nii õpetajad, kui ka lapsevanemad, noored, haridus huvilised. Vaata toimunud Suvekooli  päeva kokkuvõtet siit.

3) üldsuse teavitamine vahe-aasta kooli ja õppekava täiendamise vajalikkusest hariduseksperimendil toimuvast jooksva blogi ja lõpp-dokumendi esitlemise kaudu LoovHA seminaridel, koolides ja meedias.

Kuulame inspireerivaid külalisi nende vaheaasta kogemustest. Toimuvad: mõttetreeningud, arutelud ja praktilised tegevused, mille kaudu noored liiguvad oma elu mõtestamise, enese- ja oma elu kutse ära tundmise poole: inimkäsitlus,  suhtlemine, koostöö,  enesetervendus, -juhtimine, keskendumine, loovuse avaldumine. Töötame välja vaheaasta mudeli. Valmib kokkuvõte haridusametnikele  ja  Eesti üldsusele.

Kavandatava hariduseksperimendi tulemuste alusel saame näidata Eesti riigile vaheaasta vajadust selles osalevate noorte kogumuste kaudu ja algatada laiemat avalikku arutelu Ideaalsest koolist.

PROJEKTI TOETAJAD ON: AS Vestman Energia, Grossi Toidukaubad, Hasartmängumaksu nõukogu ning annetuskeskkonna “Ma armastan aidata” lahked annetajad. AITÄH, AITÄH, AITÄH!

Tagasivaade eksperimendile.

Väike väljavõte blogist, mis kirjeldab noorte vahe aasta eksperimendi tulemust:
“Me soovime suunata inimesi iseenda eest vastutama, et nad oskaksid leida oma elu kutse ja seda järgida. Me kutsume muutuse ellu, kui loome keskonna, Looviku – Loova individuaalse kujunemise linnaku, milles noored, kes vajavad vaba aastat, osalevad, et leida läbi mentorluse vastutuse ja iseenda”.

Tagasivaadet eksperimendile loe pikemalt siit.

26.10.2018 „Loov õpetaja on ideaalse kooli alustala“ jätkuseminar.

Praktilise kevad seminari veelgi praktilisemal jätukseminaril pakume teile veel rohkem ise kogemise ja tegemise läbi omandada uusi nippe ja võtteid, mida oma töös kasutada, et loovalt ja kaasahaaravalt lastega tegeleda. Räägime inimväärtustest hariduses – kuidas headust suurendada endas ja tesites, kuidas teha seda loovalt läbi koolitundide.

 

 

Töötame regulaarselt meie eesmärkide saavutamiseks loodud töögruppides:

  • Hariduseksperiment 2 ettevalmistav töögrupp
  • Kevad ja sügis 2018 seminaride „Ideaalne kool kui loovuse tulemus ja käivitaja“ ettevalmistav töögrupp
  • Kujundava hindamise töögrupi ja õpikogukonna tegevuse juhtimine (alates märtsist 2016) ja koordineerimine. Oleme läbiviinud seminare ja praktikapäevasid. VIDEO kujundava hindamise 02.12.2016 seminarist – ettekanded ja 2 töötuba (4 GB). Videot näeb siit. Seminari kava näeb siit. Valminud praktiline käsiraamat, mis on suunatud kõigile eesti üldhariduskoolide juhtidele, õpetajatele, õpilastele ja lapsevanematele. Käsiraamat on toeks nendele koolidele ja õpetajatele, kes alustavad kujundava hindamise rakendamist oma koolis, pakkudes praktilisi näiteid ja mõtteainet tagasisidestamise meetodite edasiarendamiseks omal viisil. Käsiraamat on loetav siit:
    https://e-koolikott.ee/material?id=11556

 

Hariduseksperiment 2 ja seminare ettevalmistavate töögruppide töös osalevad ka noored.

Milles seisneb meie koostöö noortega?

  • Kuulame noori, et olla kursis nende vajaduste ja ettepanekutega. Soovime hoida noorte huvi hariduse vallas tegutseda,  et aidata kaasa uutele haridus valdkonna inimeste juurdekasvule.
  • Oleme valmistunud koolide külastusteks, et teha 2017 aasta suvel toimunud hariduseksperimendist 1 esitlusi ning kutsuda üles huvilisi meie armsa ja entiusastliku noorte grupiga liituma, et edasi liikuda ideaalse koolimudeli teemal. Paari kooli on noored juba külastanud.
  • Noored osalesid meie 01.12.2017.a. toimuval seminaril Loovharidus Eesti moodi XI, “Kool kui kogukonna keskus, kui koostöö süda”, et kaasa aidata koostöö loomise mudelile. Kokkuvõtteid seminaril loodud koostöö lahenduste kohta saate peagi meie koduleheküljelt lugeda.
  • 02.03.2018 toimub koostöös noortega seminar„Loov õpetaja on ideaalse kooli alustala“ Ideaalse koolitunni läbiviimise ja loovuse teemadel. Jätkuseminar toimub 26.10.2018. Noored osalevad seminare ettevalmistavate töögruppide töös.
  • Valmistume koos Villevere suvi 2018 Hariduseksperimendiks 2. Noored osalevad ettevalmistavte töögruppide töös.

 

Osaleme Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas kolleegiumi töös, teeme koostööd waldorfõpetajate ja -õpilastega. 

Teeme koostööd waldorfõpetajate ja õpilastega. Osaleme Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas kolleegiumi töös.

Waldorfkoolid ootavad huvilisi koolide juures toimuvatest waldorfpedagoogikat tutvustavatest koolitustest osa võtma. Võtke koolidega julgesti ühendust: http://xn--waldorf-hendus-nsb.ee/asutused/kool

Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas tööga saab tutvuda ja kursis olla kodulehekülje- http://twseminar.simplesite.com/430743252 ja facebooki lehe Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas https://www.facebook.com/Waldorfpedagoogika/?fref=ts kaudu.

 

2018 jaanuarist oleme kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Annetused ja maksud.