LOOVUSE ARENDAMISE RING
Ringi eesmärk on loovate tegevuste kaudu toetada lapse toimetulekut oma igapäevases (kooli)elus:

  • tõsta lapse teadlikkust iseendast
  • parandada lapse eneseväljendusoskust ja suurendada tema enesekindlust;
  • arendada lapse võimekust olla tähelepanelik ja keskendunud;
  • avardada lapse koostööoskust ja suutlikkust teistega arvestada.

Usume, et nimetatud oskuste arendamine mõjutab laste suhtumist õppimisse ja selle kaudu juba ka õpitulemusi.

Lisainfo loovusringi kohta: meie@loovharidus.ee

Kallid koolijuhid ja õpetajad,

Otsime Loovusringi läbiviimiseks kooli Tallinnas, kes on huvitatud meiega koostööst.

Tahame toetada …
õpetajaid Põhikooli Riikliku Õppekava üldosas püstitatud Õppe ja kasvatuseesmärkide teostamisel: “§3 (1) Kool aitab kaasa õpilaste kasvamisele loovateks, mitmekülgseteks isiksusteks, kes suudavad ennast täisväärtuslikult teostada …”
õpilaste loovuse avaldumist järgmiste harjutuste ja tegevuste kaudu: loova mõtlemise-,
tähelepanu- ja keskendumise toetamine; enesejuhtimise ja –maandamise oskuste arendamine; käelise tegevuse arendamine; avatud suhtlemise arendamine;
õpetajaid õppeaine kesksete ja õppeaineid lõimivate loovharjutuste väljatöötamisel;
õpetajate-lapsevanemate- õpilaste loovuse alast koostööd .

Tegevuste eesmärk:
välja töötada uurimusele põhinev põhikooli I ja II astmele loovuse avaldumist toetav õppe- ja tegevuste programm.

Tööviisid:
1) loovust toetavate tegevuste läbiviimine õpilastega koolipäeva sees üks tund kord nädalas;
2) loovust toetavate tegevuste läbiviimine koostöös õpetajatega, lastevanematega ja lastega, üks kord kuus õhtuti;
3) ühised loovuse teemalised arutelud ja tegevused koos õpetajatega, kord kuus.
Rahastus: Tahame saada projektipõhist rahastust 2015/16 õppeaastaks.