Miks ja kuidas sai alguse Hariduseksperiment?

2016. aasta kevadeks olime (MTÜ LoovHA liikmed) jõudnud teadmiseni, et peaksime kaasama oma tegevustesse noored, kuna nemad on haridusteed läbimas, see on nende tulevik ja nende arvamus on oluline. Tekkis idee teha noorte hariduseksperiment laager teemal “Milline võiks olla inspireeriv kaasaegne kool?” ning teha sellel teemal dokumentaalfilm.

Hariduseksperimenti I aitasid ette valmistada lisaks LoovHA liikmetele: Aivar Haller (ELVL juhataja), Erik Norkroos (võttegrupist Rühm Pluss Null), Piret Suurväli (sel ajal ETV haridustoimetuse juhataja), gümnaasiumi noored, Maarja Hallik (Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni keskusest) ning läbi ettevalmistuse perioodi veel mitmed teised head inimesed.

Hariduseksperimendis I (2017. aasta suvel) andsime 16-le noorele vanuses 15-21, võimaluse luua nn. “Ideaalse kooli” mudel. Toimusid haridusteemalised arutelud, üheskoos leiti tuleviku kooli kujunemiseks vajalikke eeldusi (loe pikemalt hariduseksperimendist I altpoolt). Oleme eksperimendis osalenud noortega jätkanud regulaarseid kohtumisi – ettevalmistanud ning läbi viinud koos seminare ning kavandanud Hariduseksperimenti II, „Vahe-aasta pilootprojekt noortele“ (loe eksperimendist II altpoolt), mille käigus sündis “Looviku” ideeline nägemus. Loovik – Loova Individuaalse Isiku Kujunemise Linnak, milles noored, kes vajavad vaba aastat, osalevad, et leida läbi mentorluse vastutuse ja iseenda.

Välja on kujunenud Villevere hariduseksperimendi initsiatiivgrupp, kuhu kuuluvad lisaks LoovHA liikmetele: Aivar Haller (ELVL juhataja), Tiiu Kuurme (kasvatusteaduse dotsent), Veiko Viigipuu (Villevere Koolimaja MTÜ juhatuse liige) ning hariduseksperimendiga liitunud noored.

Tänud…
Kallid Villevere 2018 Hariduseksperimendi „Vahe-aasta pilootprojekt noortele“, toetajad, nii vaimses kui materiaalses plaanis!

Raske on leida sõnu, mis oleksid teie tänamiseks piisavad!
Tänu Teile oli võimalik läbi viia Villevere Hariduseksperiment II – „Vahe-aasta pilootprojekt noortele“, kus osales kokku läbi laagri ligi 30 noort. 
Võimaluse pisutki osa saada sellest, mille loomisele kaasa aitasite, annab meie blogi postitustega tutvumine:

https://hariduseksperiment.blogspot.com/

Väike väljavõte blogist, mis kirjeldab noorte vahe aasta eksperimendi tulemust:
“Me soovime suunata inimesi iseenda eest vastutama, et nad oskaksid leida oma elu kutse ja seda järgida. Me kutsume muutuse ellu, kui loome keskkonna, Looviku – Loova Individuaalse Isiku Kujunemise Linnaku, milles noored, kes vajavad vaba aastat, osalevad, et leida läbi mentorluse vastutuse ja iseenda”.

Noortelt saadud siiras ja südamesse minev tagasiside (“see laager oli minu elu parim kogemus”, “suurim hüpe minu arengus” jms), innustab ja motiveerib meid, noorte toetajaid korralduse poole pealt, jätkuvalt edasi tegutsema.

2018. aasta Villevere Hariduseksperiment II on läbi saanud, liigume aga edasi jätkutegevustega: regulaarsed kohtumised läbi aasta, kokkuvõtted, esseed, artiklid, avalikud esinemised, Villevere 2019 ettevalmistus jms. – need kõik veel alles tulevad. Sügisel ootab ees Eesti Hariduskongress, kus Villevere noortel saab olema oluline ja suure tõenäosusega ajalooline roll.

PROJEKTI rahalised TOETAJAD olid: AS Vestman Energia, Grossi Toidukaubad, Hasartmängumaksu nõukogu ning annetuskeskkonna “Ma armastan aidata” lahked annetajad. 

Rahaliselt toetajad/vaimses plaanis toetajaid – head inimesed – kogu südamest aitäh, et olemas olete!

Soovid kaasa aidata jätkutegevustele rahaliselt? Selleks on loodud LoovHA MTÜ-le arveldusarve, Villevere fond: EE252200221069623582 
Oleme tänulikud iga summa eest!

 

Hariduseksperiment II (8. – 18. juuli 2018) – „Vahe-aasta pilootprojekt noortele“, Järvamaa, Villevere koolimaja

Loovhariduse ühendus, LoovHA MTÜ viis läbi sel suvel, 8.–18. juulil, endises Villevere Põhikoolis 10-päevase Hariduseksperimendi II „Vahe-aasta pilootprojekt noortele“, mis oli jätk möödunud suvel läbiviidud Hariduseksperimendile I (loe eksperimendist I altpoolt).

Hariduseksperimendi II põhieesmärgiks oli noortega (vanuses 15-22) vahe-aasta (ingl. gap year) õppe- ja tegevuste programmi pilootuuringu läbiviimine; seminaride, mõttetreeningute, töötubade ja noorte tagasiside tulemuste alusel vahe-aasta kooli õppekava väljatöötamise algatamiseks.
Kõrvaleesmärgid: noorte ettepanekute koostamine üldhariduse õppekava täiendamiseks selliste õppeainetega ja tegevustega, mis toetavad õpilaste elueesmärkide ja elukutse mõistmist; suvekooli ehk “avatud uste päeva“ korraldamine (16. juulil), et kutsuda kaasa mõtlema vahe-aasta vajalikkuse, noorte elueesmärkide mõistmise toetamise ja parima koostöö saavutamise üle; üldsuse teavitamine vahe-aasta kooli ja õppekava täiendamise vajalikkusest hariduseksperimendil toimuvast jooksva blogi ja lõpp-dokumendi esitlemise kaudu LoovHA seminaridel, koolides ja meedias.

Vahe-aasta on noortele võimalus võtta aastaks nn „aeg maha“ põhikooli/gümnaasiumi ja ametikooli/kõrgkooli vahel, et mõista, mida nad tõeliselt tahavad õppida, millisele elukutsele ja tegevustele pühenduda.

Kokku osales 21 noort (vanuses 15-22), nendest 9 noort osalesid Villevere Hariduseksperimendis I „Ideaalne kool“ (2017. aasta suvel).

Iga päev toimusid projekti põhi-ja kõrvaleesmärkide täitmiseks seminarid, mõttetreeningud, töötoad ja tegevused looduskeskkonnas.

Eksperimendi käigus sündis Loova Individuaalse Isiku Kujunemise Linnaku ideeline nägemus, milles noored, kes vajavad vaba aastat, osalevad, et leida läbi mentorluse vastutuse ja iseenda.

VAATA VILLEVERE II TULEMUSTE KOKKUVÕTET SIIT

 

Eksperimendi raames toimus 16. juulil õpetajatele, lapsevanematele, noortele, haridushuvilistele suvekool, et kutsuda kaasa mõtlema vahe-aasta vajalikkuse, noorte elueesmärkide mõistmise toetamise ja parima koostöö saavutamise üle. Kuulasime noori ja töötasime koos noortega töötoas. Vaata toimunud Suvekooli päeva kokkuvõtet siit.

Hariduseksperimendi toimumise ajakava ja teemad (5. -18.juuli 2018) olid järgmised:

5.-7.07 Ettevalmistavad tegevused (ruumide korrastamine, ajakava täpsustamine jmt)
8.07. 12.00 Saabumine, sisseseadmine, avamine, päevakava ja eesmärgid, reeglid;  vastastikune tutvumine, koostöö töötuba  „Maailma parimate ideedega meeskond“  (Mihkel Kangur, Piret Soosaar); tutvumine jätkub.
10.00-11.00 tagasivaade eelmisele päevale; 11.30 – 13.00 seminar 14.00 -16.00 mõttetreening 16.30 – 18.00 töötoad
9.07.  Minu ELU KUTSE I „Elumängu meetod“ ELU kutse Suhtlemine läbi silmavaatamise;

Werbeck laul

 

10.07.

 Minu ELU KUTSE II „Elumängu meetod“ ELU kutse Taani Vabakooli noored;

Emotsioonide avaldamine loomingus

 

11.07

Vaheaasta idee, eesmärk, vajadus Vaheaasta ja demokraatliku kooli kogemusi jagavad noored Vaheaasta kool Eesti moodi Taani Vabakooli noored;

Emotsioonide avaldamine loomingus

12.07.

13.07.

Looduskeskkond ja mets enesemõistmise allikas Looduskeskkonna  kasutamine vaheaasta koolis Muusika, noorte töötoad

 

14.07. Kuidas väärtused meie elu juhivad ja kuidas oma väärtusi mõista Jätkusuutlikkus hariduses ja looduses Savitöö
15.07. ELU KUTSE mõistmise toetamine  kooli õppekavas Kokkuvõte seni väljatöötatud tulemustest
16.07.  Suvekool õpetajatele ja lapsevanematele
 

17.07.

Dokumendi/pöördumise koostamine üldsusele, ülevaade blogist. Tagasiside toimunule ja üksteisele
18.07. Arutelu: Kuidas tutvustan õpitut/kogetut oma koolis, seminaridel, kuidas praktiseerin kogetut oma edaspidises elus? Edaspidiste tegevuste kavandamine. Lõpetamine.

Loe vaheaasta vajalikkusest ja Hariduseksperimendist I pikemalt (sealhulgas noorte kokkuvõtted, esseed, intervjuud ja telesaadete kajastused) altpoolt. Loe meediakajastusi rubriigist “Meedias“.

Projekti olulisuse põhjendus.

Vahe-aasta vajalikkust kinnitavad mitmed Eesti kõrgkoolide väljalangevuse uurimused.

Eurostati andmetel oli õpingud katkestanute 18-24 aastaste noorte osakaal Eestis 10% (kasutatud veebilehelt https://www.stat.ee/30003).

TÜ teadurite Must ja Must (2015) kõrgkoolist väljalangevuse ja üliõpilaste enesemääratluse uurimuse järgi oli ülikoolis õpingute katkestamise üheks faktoriks huvi kadumine: „Avastasin, et olin valinud vale eriala, õppimishuvi kadus“ (kasutatud veebileht www.ut.ee/lykka/orb.aw/class=file/action…/Katkestanute+uuring-+uus+algus.pdf).

TLÜ katkestajate uuringu (2015) andmetel oli TLÜ 2009/10 kuni 2013/14 õppeaastal õpingute katkestajate määr 14–18%. Üks kõige sagedasem katkestaja oli enda jaoks vale eriala valinud tudeng. Arvati, et tuldi ülikooli liiga vara ja oleks pidanud enne eriala valimist pausi pidama, et oma soovides selgusele jõuda. Tunnistati, et ei teata siiani, mida tegelikult teha tahetakse. Lisaks leiti, et keskkoolis võiks rohkem olla vabaaineid, mis võimaldaks noorel oma huvides ja tulevikuplaanides selgusele jõuda, praegu on põhirõhk headel õpitulemustel (kasutatud veebileht https://www.tlu.ee/UserFiles/Tallinna%20Ülikooli%20katkestajate%20uuring(2).pdf).

Ülikoolide vastuvõtukomisjoni liikmed on öelnud, et rõõm on vestelda pisut vanemate ja elukogenumate sisseastujatega, kes teavad, mida ja miks nad õppida tahavad.

Soomes läbi viidud vahe-aasta uurimuse järgi on noortele keskkooli lõpuklassist ülikooli üleminek väga pingeline etapp elus. Vahe-aasta annab võimaluse võtta puhkepaus ning mõelda tuleviku valikute üle ja luua positiivne nägemus tuleviku osas. Oluline on, et noortel oleks võimalik neid otsuseid langetada enda huvide ja soovide põhjal (kasutatud veebilehelt https://www.telegram.ee/teadus-ja-tulevik/uuring-opingutes-vaheaasta-votmine-ei-vahenda-opilaste-motivatsiooni).

Taanis töötab praegu ligi 250 vahe-aasta kooli (Efterskole) kus tegeletakse 14-18-aastaste noorte haridusliku ja isikliku arenguga. Võrreldes tavakoolidega on seal vabam õppeainete valik ja hariduslik lähenemine. Õpetaja ja õpilane tegutsevad koos (õppimine, huvitegevused, vestlused jne) kogu päeva.

Gümnaasiumi Riiklikus Õppekavas on oluline õpilaste enesemääratluspädevuse kujundamine – suutlikkus mõista ja hinnata adekvaatselt oma nõrku ja tugevaid külgi, arvestada oma võimeid ja võimalusi; hankida teavet edasiõppimise ja tööleidmise võimaluste kohta, kavandada oma karjääri (kasutatud veebilehelt https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014021) . Seega peaksid gümnaasiumi õppeained igati toetama ka õpilaste „eneseleidmist“ lähtuvalt oma võimetest ja huvidest.

 2017. aasta suvel viis LoovHA läbi Järvamaal, Villevere vanas koolimajas, Hariduseksperimendi I.

 

7-päevase Hariduseksperimendi I raames andsime 16-le noorele vanuses 15-20 aastat võimaluse luua Ideaalse Kooli mudeli. Noortele olid toeks hariduseksperdid ja inspiratsioonikülalised. Toimusid haridusteemalised arutelud, üheskoos leiti eeldused tuleviku kooli kujunemiseks.

Esitasime küsimusi: Kuidas koolisüsteem paremaks muuta? Kuidas mina õppida tahaksin? Millises keskkonnas mina õppida tahaksin? Millise õpetaja juures mina õppida tahaksin? Mida mina õppida tahaksin?

Alustasime küsimustele vastamiseks vajalike oskuste arendamisega: õppisime töötama kujutluspildiga, seadma eesmärke ja ökonoomselt kasutama oma tahtejõudu. Mõttetreeningute raames õppisid nad ennast väljendama ja teisi kuulama, teemat fookuses hoidma ja keskenduma. Neid ja teisi enesejuhtimise oskusi õppides ja harjutades liikusime iga päevaga edasi Ideaalse Kooli mudeli loomise suunas.

Viimaseks päevaks oli sündinud ideaalse kooli mudel nelja kooliga seotud osapoole seisukohast vaadatuna: õpilane, õpetaja, direktor ja lapsevanem.

Koostöös filmistuudioga Rühm Pluss Null valmib Villeveres toimunud hariduseksperimendist dokumentaalfilm.
Näeme perspektiivis, et koostöö noortega kujuneb järjepidevaks, mida valmistatakse ette aasta või kahe jooksul, et kutsuda kokku uued noored oma ideedega. Ka meie eksperimendi nimi – Ideaalse Kooli mudel – tähistab järjepidevust: on ju ideaal see, mille poole püüeldakse igavesti. Kui ideaalist saab igapäevasus, vajab inimene uut ideaali, et oleks mille poole liikuda, et oleks, kuhu areneda.

Eksperimendis osalenud noorte kokkuvõtteid Villeveres toimunu kohta saate lugeda allolevatest postitustest.

Hariduseksperimendis osalenud noored osalesid essee konkursil “Mida ja miks tahan kinkida Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks?”. Noorte inspireerivaid, väga liigutavaid esseesid saab lugeda rubriigist Esseed EV100

Toimub jätkuv koostöö eksperimendis osalenud noortega. Oleme noortega kohtunud regulaarselt korra kuus:
•    Kuulame noori, et olla kursis nende vajaduste ja ettepanekutega. Soovime hoida noorte huvi hariduse vallas tegutseda, et aidata kaasa uutele haridusvaldkonna inimeste juurdekasvule.
•    Oleme valmistunud koolide külastusteks, et teha toimunud hariduseksperimendist esitlusi ning kutsuda üles huvilisi meie armsa ja entiusastliku noorte grupiga liituma, et edasi liikuda ideaalse koolimudeli teemal. Paari kooli on noored juba külastanud.
•    Noored osalevad meie 1. detsembril toimuval seminaril Loovharidus Eesti moodi XI, “Kool kui kogukonna keskus, kui koostöö süda”, et kaasa aidata koostöö loomise mudelile. Registreeru seminarile siit.
•    02.03.2018 toimub koostöös noortega seminar ideaalse koolitunni läbiviimise ja loovuse teemadel.
•    Valmistume koos Villevere 2018 hariduseksperimendiks II.

Kuulake Villevere laagri intervjuud Õhtulehe otse-eetri kanalis

Suvisest hariduseksperimedist Ideaalne kool Villeveres tehti TallinnaTVs kaks saadet. Esimene saade oli eetris 01.09.2017.a. Näeb seda siit:

http://www.tallinnatv.eu/saated-sarjad/kultuur/kultuurimeeter?start=3http://www.tallinnatv.eu/saated-sarjad/kultuur/kultuurimeeter/14512-kultuurimeeter-2017-09-01-ideaalne-kool-ja-villevere

Jätkusaade oli eetris TTV-s 29.09-ndal ja on järelvaatamiseks üleval siin:

 http://www.tallinnatv.eu/saated-sarjad/kultuur/kultuurimeeter/14858-kultuurimeeter-2017-09-29-demokraatlik-kool

Mõlemas saates saavad sõna osad eksperimendis osalenud noored (Oskar Kröönström VHKst, Tiina Theresa Gross Noarootsi gümnaasiumist, Christin Liis Krass Viimsi keskkoolist) ning Eda Heinla (LoovHA liige, üks eksperimendi korraldajatest, TÜ dotsent).

 

Noorte kokkuvõtted

Lõigukesi laagris osalenud noorte tagasisidest

7 tegusa päeva jooksul vestlesime haridusest, selle väärtuslikkusest ning murekohtadest, tegime improteatrit, otsisime läbi meditatsiooni ja helirännaku minapilti, kuulasime huvitavaid külalisi, sh ka külalist haridusministeeriumist, musitseerisime öösiti lõkke ääres ning tegime algust ideaalse koolimudeli koostamisega. See nädal valgustas mind tohutult, sest leidsin endale mõttekaaslastest...