Loov haridus elab üle ka igasuguse halva koolituse. - Anna Freud
pedagoog, psühhoanalüütik

Loovhariduse nime all tegutseb 2013 aasta sügisest grupp inimesi, kelle eesmärk on Eestimaa hariduselu rikastamine ja loovhariduse edendamine. Loovharidus toetab loovat toimimist lapse, lapsevanema ja õpetaja omavahelises koostöös. Loovharidus võimaldab iga inimese sisemise potentsiaali avanemist ja vaba eneseväljendust üksteisega arvestavas kogukonnas. Loovhariduse aed on hoitud. Seal kasvavad koos lapsed, lapsevanemad ja õpetajad.

Meie eesmärgid

Maailma loomine liigub meie järglaste kätesse ja meie ülesanne on aidata neil jääda iseendaks ja arendada endas seda, mis on väärtuslik.

Meie tegevuse peamine vorm on seminaride ja suvekooli ning noorte Villevere hariduseksperimendi korraldamine suviti koostöös noortega, millede eesmärgiks on haridusasutuste, kogukondade edukate praktikate tutvustamine ja nendest õppimine töötubades toimuvate tegevuste kaudu ning võimaluse andmine noortele nende tegelike vajaduste, nende mõtete, ideede esitlemiseks. Pakkudes noortele võimalusi hariduse vallas ka praktiliselt tegutseda, aitame kaasa uue õpetajate põlvkonna kujunemisele. Seminaridel saame luua uusi, kui praktiseerida juba toimivaid loovalt õpetamise-, eneseväestamise- ja -juhtimise metoodikaid.

Me toome oma seminaridel neid inimesi/ühendusi/hariduasutusi eeskujuks, innustamaks ka teisi õpetajaid/haridusasutusi loovalt töötama ja tegema koostööd omavahel, looma koostöösildasid kõikide osapoolte vahel, et muuta oma keskkond loovalt toimivaks.

Leiame, et loov toimimine saab toimida keskkonnas:

   • mis on pingevaba, turvaline (põhineb isiklikel, hoolivatel suhetel) ja seal kasutatakse õppima innustuvaid õppemeetodeid,
   • kus õppeaineid lõimitakse omavahel;
   • kus on toimiv koostöö haridusasutuse siseselt – juhtkonna/õpetajate/lastevanemate/laste vahel
   • kus on toimiv koostöö haridusametnike,-poliitikute, haridusasutuse juhtkonna ja õpetajate vahel
   • kus loovalt toimimise keskkonnas lähtutakse õpioskuste ja teadmiste tagasisidestamisel õpilase individuaalsusest ja arengust, toetades õpilase arengut.

Loovalt toimimise keskkonnas hoolitakse iga inimese isiklikust arengust ning seal kantakse edasi elu toetatavaid väärtusi, mis viivad meid elus edasi tervete ja rõõmsatena – olles teadlik sellest, kes ma olen ja mida tehes ma olen õnnelik.

 MAA png oige Kui tunned, et tahad toetada LoovHA MTÜ ettevõtmisi rahaliselt, siis meie arveldusarve number on EE16 2200 2210 6086 3480

2018 jaanuarist oleme kantud tulumaksusoodustust saavate mittetulundusühingute nimekirja. Annetused ja maksud.

Meie tegevused

Meie seminarid on suunatud kõikidele kooliga/lasteaiaga seotud osapooltele, eesmärgiga innustada loovalt toimimiva keskkonna loomist koolides/lasteaedades. Meie seminarid on praktilised – kogemusi tutvustavad ettekanded ja praktilised töötoad. Tutvu meie 2018 plaanidega siit.

  

Milleks meile kujundav hindamine/kirjeldav tagasisidestamine? Selleks, et õpilasel tekiks selgem arusaam oma enda isiklikust arengust, isiklik ja usaldav suhe oma õpetajaga, temas kasvab õpimotivatsioon, tahe ja hilisemas eas (vastavalt lapse arengule, õigel ajal ka) vastutus oma enda arengu ees. Õpetaja, väljendades end sõnas ja olles teadlik lapse arengu etappidest, tema võimekusest, on: isiklik, vastutustundlik, toetav, objektiivne, usaldav ja tunneb tõelist huvi oma õpilase käekäigu üle. Iga õpilane saab sellisest tagasisidest vaid inspiratsiooni edasi minna.

VIDEO kujundava hindamise 02.12.2016 seminarist – ettekanded ja 2 töötuba (4 GB). Videot näeb siit. Seminari kava näeb siit.

Kujundava hindamise näidistunnistused:

MTÜ LoovHA ellu kutsutud kujundava hindamise õpikogukond viis 2016 dets -2017 sügis läbi kujundava hindamise teemalisi seminare ja töötas välja  praktilise käisraamatu, mis on suunatud kõigile eesti üldhariduskoolide juhtidele, õpetajatele, õpilastele ja lapsevanematele. Käsiraamat on toeks nendele koolidele ja õpetajatele, kes alustavad kujundava hindamise rakendamist oma koolis, pakkudes praktilisi näiteid ja mõtteainet tagasisidestamise meetodite edasiarendamiseks omal viisil kujundavat hindamist praktiseerivate koolide näidetel. Sissejuhatus Tiiu Kuurmelt teemadel: “Lapsepõlvest, lapse arengust ja targalt toimivast koolist” ning “Inimkäsitused, kooli roll, koostöö, väärtused”.

Käsiraamat on loetav siit: https://e-koolikott.ee/material?id=11556

01.12.2017.a. toimus loovharidus Eesti moodi XI, seminar “Kool kui kogukonna keskus, kui koostöö süda”. Koos osalejatega töötasime välja koostöömudelid kooliga seotud osapoolte vahel selleks, et liikuda kooli poole, mis toimib ühtsetel väärtustel ja eemärkidel, mida toetab nii  kodu, kui kool – koos ühise kogukonnana. Selgitasime välja koostöö probleemid ja ootused/vajadused. Nt. õpetaja ja õpilase koostöös oodatakse isiklikku suhet ja vastastikust inspireerimist – kõike, mis toetab õpilasi oma elu eesmärkide mõtestamisel, ELU kutse leidmisel.

Keskendusime lahendustele:

Näiteks kogukonnana toimima saamiseks väljatöötatud koostöömudel näeb, et koolide juures võiks toimida õpetajate kolleegium, õpilasesindus ja vanematekogud ning juhtorganiks on hoolekogud, mis koosneb õpetajate-, õpilasesinduse- ja vanematekogu esindajatest. Põhjamaades juhivad hoolekogud koole ning Eestis kasutavad sama mudelit waldorf-pedagoogikast lähtuvad koolid.

Villevere hariduseksperimendis osalenud noor Taavet Borovkov kandis ette väga liigutava essee “MIDA JA MIKS TAHAN KINKIDA EESTILE 100. SÜNNIPÄEVAKS”. Lõiguke Taaveti esseest: „Mille nimel me õpime – kas alguses hinnete ja pärast raha nimel? Või annab mulle jõudu ja tekitab huvi miski tõeline, see, mis on tõesti minu oma! Nii minu oma, et süda peksleb rinnus ja nahk on juba nagu kanal, ja suurest elevusest tunned, et hakkadki juba kaagutama. Selline pöörane huvi nagu oli „Minu pere ja muud loomad“ autoril Gerald Durrelil prussakate, ritsikate ja taimede, lindude ja kõikide muude elavate vastu! Tema huvi oli nii üüratu, et ta tõi neid loomakesi salaja koju ja lasi purgist välja, et jälgida nende käitumist. Uskuge mind, selline kirg võib lahvatada väga varases nooruses! Kingin Eesti Vabariigile usalduse, mis lubaks emal ja isal usaldada oma last ja lasta tal leida ja järgida oma kirge nagu hull armunu. Las ta eksib ja kukub, sest ta tõuseb nagunii taas, kui see on tema armastus.“

Loe Taaveti jt. noorte essesid Esseed EV100

Valminud on kokkuvõte koostöö lahendustest, mis sündisid seminaril. VAATA SIIT!

Soovitame tutvuda põhjaliku kogumikuga “Rõõmuga kooli” KODU JA KOOLI KOOSTÖÖ KÄSIRAAMAT

https://www.tartu.ee/sites/default/files/uploads/roomugakooli.pdf

Oleme korraldanud 2015.aastast, kokku juba neljal suvel, praktilist (kogemusi tutvustavad ettekanded ja praktilised töötoad) Suvekooli koolikollektiividele, eesmärgiga innustada loova toimimise jaoks vajaliku keskkonna loomist igas haridust andvas asutuses.

2016 aasta kevadeks olime jõudnud teadmiseni, et peaksime kaasama oma tegevustesse noored, kuna nemad on haridusteed läbimas, see on nende tulevik ja nende arvamus on oluline. Loodud initsiatiivgrupi tööst kasvasid välja noorte hariduseksperimendid Villevere koolimajas ning noorte kaasamine LoovHA seminaridesse jm. haridusprogrammidesse, kuhu meie initsiatiivgrupi liikmed kuuluvad või milles kaasa löövad.

2017 suvel viisime läbi Villeveres noorte Hariduseksperimendi 1 eesmärgiga selgitada välja noorte vajadused, ootused ja nägemuse nn Ideaalsest koolist.

Hariduslaagris toimuvat saab kajastama dokumentaalfilm. Eesmärk on selle kaudu algatada laiemat avalikku arutelu, et ühiskond hakkaks tuleviku vajadustele vastava kooli poole liikuma.

Tutvu Villevere Hariduseksperimendiga 1 siit.

2018 aasta suvel viisime läbi Villeveres noorte Hariduseksperimendi 2, mis võimaldas eelmisel aastal loodud Ideaalses koolimudelis testida vaheaasta ideed. Kooli lõpetanute seas on palju neid, kes ei tea, mida oma eluga peale hakata. Vaheaasta võimaldaks neil ennast paremini tundma õppida, mis lihtsustaks „oma koha“ leidmist ühiskonnas.

Tutvu Villevere Hariduseksperimendiga 2 siit.

Milles seisneb meie koostöö noortega?

 • Noortega kohtume regulaarselt läbi aasta. Kaasame noori LoovHA seminaridesse jt. haridusprogrammidesse (konverentsid, seminarid jm.), kuhu meie liikmed ja Villevere hariduseksperimendi initsiatiivgrupi liikmed kuuluvad või milles ise kaasa löövad. Noored osalevad seminare ettevalmistavate töögruppide töös.
 • Kuulame noori, et olla kursis nende vajaduste ja ettepanekutega. Soovime hoida noorte huvi hariduse vallas tegutseda,  et aidata kaasa uutele haridus valdkonna inimeste juurdekasvule.
 • Noored osalesid meie 01.12.2017.a. toimuval seminaril Loovharidus Eesti moodi XI, “Kool kui kogukonna keskus, kui koostöö süda”, et kaasa aidata koostöö loomise mudelile. Kokkuvõtteid seminaril loodud koostöö lahenduste kohta saate peagi meie koduleheküljelt lugeda.
 • Noored osalesid meie 02.03.2018 toimunud seminaril “Loov õpetaja on ideaalse kooli alustala”.
 • Valmistume koos Villevere suvi 2019 Hariduseksperimendiks 3. Noored osalevad ettevalmistavate töögruppide töös.
 • Tutvu meie 2018 plaanidega siit.

Osalemine teistes töögruppides:

   • Teeme koostööd waldorfõpetajate ja õpilastega. Osaleme Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas kolleegiumi töös. Waldorfkoolid ootavad huvilisi koolide juures toimuvatest waldorfpedagoogikat tutvustavatest koolitustest osa võtma. Võtke koolidega julgesti ühendust: http://xn--waldorf-hendus-nsb.ee/asutused/kool. Waldorfpedagoogika Seminar Tallinnas tööga saab tutvuda ja kursis olla seminari kodulehekülje: http://twseminar.simplesite.com/430743252 ja facebooki lehe kaudu: https://www.facebook.com/Waldorfpedagoogika/?fref=ts 

Loovharjutuste kogu

Kutsume kogemust ja harjutusi jagama!
Tahame teiega jagada loovülesandeid ja harjutusi, mida ise lastega töötades kasutame ja kutsume teid kaasa lööma. Ootame teie kommentaare, kuidas oli kasutada ja ka teie harjutusi, mis hästi on töötanud. Vaata edasi siia…