Liigu sisu juurde

Eelmisel aastal korraldas festivali Eesti. Leides, et see oli ainuõige strateegia, arvestatav isegi tänapäeval. Töö ei ole ­ tema jaoks vaid kohustus, vaid armastatud eriala, mille aren­ damises on tal suur roll. Samuti lises rahvusvahelises olukor­ võimaldas see tegelikult mõle­ ras puhutakse üles intriige mal sõdival poolel asuda oma­ piirkondades, mis selgelt väga riikluse ülesehitamise juurde ja plahvatusohtlikud. Kas sa ei löö oma suusi?

  1. Foot ravi vaikeste luude artroos
  2. Eesti Elu / Estonian Life No. 1 | Jan 10, by Eesti Elu / Estonian Life - Issuu
  3. Nalg liigeste haigustes
  4. Sa oled Colorado!
  5. Ну что ж, спасибо, Бенджи, - сказала .
  6. Как это может .
  7. Solvestab ravi folk oiguskaitsevahenditega 65 aastat

Loen mullu ilmunud oluliste raamatute hulka Jared Diamondi Upheaval. Turning Points for Nations in Crisis. Diamond on polü­ glott, äärmiselt erudeeritud ja laia haardega Kalifornia Ülikooli UCLA geograafiaprofessor, mitme tähtsa teose autor.

Upheaval kes­kendub seitsmele riigile ja neis olnud või eksisteerivale kriisile. Pea igas on autor elanud, keele selgeks õppinud. Üheks mus­ ternäiteks toob ta esile Soome rõhutades ka, kui raske oli soome keelt õppida ja Talvesõja, ning nö finlandiseerimise, mis oli Soome välispoliitikas arvestades võimsa naabri N. Leides, et see oli ainuõige strateegia, arvestatav isegi tänapäeval. Indoneesia, mis vaid natuke enam kui pool sajandit on olnud ise­ seisev, on teine huvitav näide.

jupiter.err.ee soovitab

Seal on diktatuur, PushUps haiget harjadega ahistamine, kuid millegi pärast ei ole maailm muret tundnud sealse olukorra üle. Jaapani probleeme — rahva vananemine, immigratsiooni vastu olek, madala iibe tõttu tööjõu puudumine, olümpiamängude ettevalmista­ misel on võõrsilt palgatud töölised — annab pildi tulevasest kriisist.

Kokkuvõttes Diamond esitab Maple lahkub liigeste hoiatusi tuleviku kohta. Kriise ei soovi keegi, aga see on vist inimkonna saatus. Loodame aga ikka heale, mitte kurjale. Ta lisas, et Julgeolekunõukogus vetoõi­ gust omavatel riikidel lasub eriline vastutus. Välisminister märkis, et rah­ vusvahelise õiguse, sealhulgas ÜRO põhikirja rikkumine leiab kahjuks endiselt aset ka Euroo­ pas.

Ta tõi välja, et nii Julge­ olekunõukogu kui ka Peaas­ samblee on Ukraina ja Gruusia territoriaalse terviklikkuse ja suveräänsuse rikkumisele ka ­ tähelepanu juhtinud. Oluline on neid teemasid jätkuvalt tähele­ panu all hoida.

Arutelu eel kohtus välis­ minister Vietnami asepeaminis­ ter ja välisminister Pham Binh Minhiga, kellega arutati valitud liikmete koostöö olulisust Julgeolekunõukogu töö edasivii­ misel. Samuti toimuvad kahe­ poolsed kohtumised Nicaragua ja Ungari välisministriga. Tänavu oli muuhulgas aasta, mil muna õpetas kana.

Ka siin Eestis. Ajast aega on seda Eestimaal halvaks tooniks peetud, kui muna end kanast targemaks peab.

Aga midagi pole teha — aasta lõpuks tõestasid munad ühe rahvusvaheliselt lugupeetud mõõdikuga, mille nimetus tea­ tud vildakat torni tähistab, et nad targad ja järjest targemad ongi. Peaaegu maailma kõige targemad ja seda sugugi mitte ülekantud tähenduses. Need meie noored, kes on sündinud Eesti noortel on oskus olla maailmakodanikud, kes suuda­ vad samas olla enesekindlalt eestlased.

Oskus olla rahvusva­ heline ja samal ajal laulupeo­ line.

liigesevalu paremal Hool polved

Aga ju vist on ajaloo kiire ja järjest kiirem kulg meid sinna viimaski, et ainult noored, kellel loomuomaselt on oskus — ja ka julgus — tulevikku usaldada, oodata ja mitte peljata, selles ­ kiires tempos ennast mugavalt tunnevad. Pean tunnistama, et ei ma ise ega mu põlvkonnakaaslased ehk sama optimistlikud ei ole. Ja eks ole seegi ühiskonna tasa­ kaalu jaoks tarvilik.

Alalhoid­ likkuse ja tormakuse dialoogist saab sündida parim tulevik, kus kõigile on ruumi. Vanad ja noored pole muidu­ gi ainus võimalik viis ühiskon­ da kaheks jagada. Oleme Maple lahkub liigeste nud jagama ja sel baasil pigem vastanduma. Aga sel vastandite kirjeldamisel on ühiskonna jaoks olemas tõeline sisuline ­ väärtus. Väärtus sünnib siis, Maple lahkub liigeste oskame näha vastandeid niipidi, et need teineteist alati täienda­ vad.

Kuulumine ühte või teise gruppi ei tee meist ju vastalisi. Erinevad huvid, erinev suhtu­ mine olevikku või tulevikku on alati väärtus. Rahulik dialoog võib kesta kümnendeid, enne kui annab päriselt tulemuse — näiteks vene laste suur tung eestikeelsetesse koolidesse IdaVirumaal on elav tõestus selli­ sest pikast protsessist. Rahulik dialoog tehnoloo­ giausku ja pigem rahvusvahelist väärtustava seltskonna ja tradit­ sioonide hoidmisse enam panustava seltskonna vahel on andnud meile meie tänase Eesti.

Ühtede perspektiiv on teha meid järjest jõukamaks, teistel on oskus anda ja hoida meile alles seda, mis teeb meid õnne­ likuks — rohelist ja maitsvat ja kindakirjalist Eestit. Kumbki pool ei kujutaks Eestit ette teiseta. Isegi kirglik arutelu Eesti metsast tagab selle, et päriselt otsustades püsime pikas vaates tõenäoliselt kenasti keskteel — kumbki arvamus ei lase sõita kummastki servast päris kraavi.

Või vaidlused selle üle, kas ­tuulest saaks kujuneda Eesti uus põlevkivi. Või nuputamine, kui­ das järjest kasvavate palkade tingimustes täita vabad tööko­ had, et majandus edasi kasvaks. Selline, mu sõbrad, ongi tegelikult see hea Eesti elu.

Rahuajal, majanduslikult edene­ vas riigis, kus on ruumi mõelda nooruslikult idealistlikult ja va­ naldasa tasakaalukalt, on tulevik alati nende lähenemiste summa. Küllap annab ajalugu meile ka järgmisel aastal ruumi riigina ja rahvana kasvada, kui oskame vastandites ja erisustes näha väärtust, olgu see kodus või kaugemal. Head uut aastat, kallis Eesti! Ühes neist paik­ nevad ka Eesti kaitseväelased, kellega on kaitseminister Jüri Luige kinnitusel kõik korras.

Tegemist on kõige otsesema rünnakuga Iraani poolt USA vastu pärast saatkonna hõiva­ mist Teheranis Iraan teatas kolmapäeval, et raketirünnak oli vastulöök Qasem Soleimani tapmise eest. NATO peasekretär Jens Stoltenberg mõistis kolmapäeval hukka Iraani raketirünnakud USA sõdureid võõrustavatele Iraagi baasidele, millega isla­mi­ vabariik maksis Ühendriikidele kätte oma kõrge kindrali tap­ mise eest. NATO ametnike sõnul ei saanud ükski Iraagi väljaõp­ pemissioonil osalev alliansi sõ­ javäelane rünnakutes kannatada.

Kanada on öelnud, et toob osa oma sõjaväelastest Iraagist ära. Ka seni Bagdadis olnud Eesti kaitseväe Iraagi kontingendi va­ nem kolonel Tõnu Miil viidi koos staabiga üle Kuveiti, üle­ jäänud kuus Eesti sõdurit olid Iraanis kukkus alla Ukraina lennuk Kolmapäeval kukkus veidi pärast õhkutõusmist Iraani pea­ linnast Teheranist alla Ukraina lennufirma Ukraine Inter­ national Airlines lennuk Boeingmille pardal oli ini­ mest.

Hukkusid kõik pardalol­ nud, nende seas 63 Kanada kodanikku. Lennuk oli teel Kiievisse ning väidetavalt oli tegu ühe uuema valminud Teateid kahjust tuumajaa­ male ei ole, kuid vigastada sai seitse inimest. Seekordne värin toimus sa­ Iraagis Bagdadist kilomeet­ ri kaugusel baasis, kuid nemad­ ki jõudsid neljapäevaks Taani ­üksustega Iraagist Kuveiti.

Esialgu teatati, et lennuki allakukkumise põh­ justas tehniline rike.

Kus minna väljas, kivi, colorado - Reisida 2021

Nelja­ päeval vahendasid meediakana­ lid, et kinnitamata andmetel võis lennukit tabada Iraani maaõhk tüüpi rakett. Iraan on öelnud, et lennuki musta kasti ei anta Boeingule ega USAle uurimiseks. Bushehri tuumajaama ehitas Venemaa ja Iraanile anti see ametlikult üle Paberkandjal esitatav taotlus loetakse tähtaegselt saabunuks ka siis, kui 3.

Projekte hindab arhiivi­ komisjon. Toetuse kasutamise lubatud ajavahemik on Toetust saavad taotleda nii füüsilised kui ka juriidilised ­isikud. Komisjon otsustab toetuse saajad kahe nädala jooksul pärast taotluse esitamise tähtaega. Anne Agur, hästituntud ja kauaaegne anatoomiaprofessor Toronto Ülikoolis tunud ka mõni üliõpilane Ees­ tist, kes on Toronto Üli­ koolis vahetusõpilaseks.

Olles oma labori Muscu­ Maple lahkub liigeste Research Laboratory juhataja, teeb Anne kogu aeg ka ise uurimistööd. Ta on õpetanud peaaegu iga meditsiiniga seotud fakulteedi üliõpilasi: arstitea­ duse, stomatoloogia, füsioteraa­ pia, occupational therapy, kine­ sioloogia, samuti arsti abilisi, jalaspetsialiste ja palju teisi, kes oma stuudiumi jooksul peavad õppima lihaste ja skeletiga seonduvat.

Aastate jooksul on Anne laborist käinud läbi üle Anne Agur sünd. Vilde on saja õpilase. Tema õpetuse järgi sündinud ja üles kasvanud töötavad täna mitmed tuhanded Torontos, kus ta on oman­ meditsiinitöötajad.

Anne on haste ja skeletiga seoses olevaid tegelenud õpetamisega, tea­ ultraheli protseduure. Protse­ dusega ning andnud välja duuri anatoomiat õppides tuleb rohkesti teaduslikke raama­ näiteks täpselt teada saada, kus tuid ja publikatsioone. To­ ­ asuvad väikesed närvid, mis an­ rontos on ta loonud endale navad liigese kapslile tundlik­ pere ning on perenaine oma kuse ja muud.

Oma suure­ Anne Agur on alati lisaks pärase professionaalse kar­ ­ igapäevatööle ka palju eriala­ jääri ja pereelu kõrvalt on ta seid raamatuid kirjutanud pal­ alati leidnud aega osalemiseks judel raamatutel on ta peaautor, aktiivse liikmena ka Eesti hiljem võtnud ka kaasautoreid.

Mitmed raamatud on klii­ MSc anatoomias kaks aastat hil­ nilise anatoomia valdkonnast. Kuna tal oli kliiniline Paljud publikatsioonid hõlma­ tagapõhi ja haridus ning magist­ vad erinevaid ultraheli protse­ rikraad, sai ta Seega ooni ja muud. Ta on esinenud on Anne praeguseks töö­ tanud roh­kearvuliselt loengutega maa­ Toronto Ülikoolis enam kui 40 ilma erinevates paikades, osale­ aastat. Algul oli rohkem õpeta­ nud komiteedes ja panee­ lides, mistööd, ta pidi ise ka kursuseid korraldanud kursuseid ja töö­ kokku panema ja pidevalt mõt­ tubasid.

Loenguid on Anne pi­ lema sellele, kuidas oma ainet danud ka Tartu Ülikoolis, kus üliõpilastele Haiguste haigused kaes, et olla päe­ tal on palju häid kolleege ning vakohane. Hiljem on ta kes­ kellega ta suhtleb pidevalt. Oma suure­ ja materjali kogudes tegi Anne pärase karjääri jooksul on dr.

Praegu on Occupational Health and Safety ta täisprofessor tenured Toron­ reeglite koostamist. Ta karjäär olnud kunagi raske, vaid ­ abiellus noorelt Enno Aguriga, väga huvitav ja meeldiv. Talle kes Maple lahkub liigeste McMaster Ülikooli meeldivad väga tema õpilased, juures magistri- ja doktorikraa­ teaduslik töö ning tegelemine did keemiainseneriteaduse alal. Annel on palju Anne vanematele lähemale, kes õpilasi, keda juhendab. Nad ei olid noorele perele abiks, kui ole mitte ainult Toronto Üli­ lapsed sündisid ja üles kasvasid; kooli magistrandid ja doktoran­ Enno ema oli ka suureks toeks.

Vahel Erik ja Kristina, kes töötavad on tema juhendamise alla sat­ edukalt oma erialadel: Erik heli- Nr. Järsult halvenenud õhu­k­valiteedi tõttu kaetakse Eesti suursaatkonna tegevusi Aust­ raalias alates 6.

Välisministeerium on pöördu­ nud ka Austraalia ametiasutuste poole, et pakkuda võimalikku täiendavat abi ja väljendada oma poolehoidu.

Peamiselt on mõjutatud UusLõuna-Walesi, Queenslandi, Victoria ja Tasmaania osariigid, kus otsese ohupiirkonna elani­ kele on antud korraldus eva­ kueeruda. Tänavu Shooting Starsi raames kor­ raldatakse väljavalitud näitle­ jatele kohtumised casting-agen­ tide, produtsentide ja teiste filmimaailma võtmeisikutega ning neid tutvustatakse rahvus­ vahelisele filmitööstusele, aja­ kirjanikele ja Berliini festivali publikule.

Pääru Oja on mänginud pal­ judes filmides ja telesarjades. Näitleja töötab Eesti Draa­ ma­ teatris. Eestlanna võitis eelmisel aastal rennisõidu MM-kulla, ­ X-mängudelt täiskomplekti me­ daleid ja tuli kahekordseks ­juunioride maailmameistriks. Meestest valiti Euroopa pari­ maks norralane Nikolai Schir­ mer.

Sildaru on sama auhinna võitnud ka Downdaysi suusaajakiri valib Euroopa parimaid interneti­ hääletuse teel ning play-offi süs­ teemis.

Meditsiinihaigused liigeste ulevaated Artroosi ja Osteoprozozi ravi

Lapsed ei pidanud kunagi tundma, et vanemad oma kar­ jääride tõttu nendega vähe aega veedaks: Anne ja Enno on alati suutnud teineteisele toeks olla ja oma tööalased tegemised nii seada, et perega saaks ühiselt palju aega veeta. Kui lapsed olid väikesed, kirjutas Anne raamatuid siis, kui nad magasid; lastega koos aega veetes ta ­kunagi tööd ei teinud.

Iintra voi geel liigeste jaoks Iisraeli uhine salv

Aguri pere on alati olnud väga aktiivne Toronto eesti ühis­ konnas. Anne kuulub akadee­ miliselt korp! Ka Anne ja Pääru Oja. Kiilaspea Enno lapsed on järginud vane­ mate eeskuju. Tütar Kris­tina on olnud hellakeste ja hundujuht, poeg Erik on koos isaga tegut­ senud skautluses. Laagrites on pere ikka koos käinud ning pal­ ju reisinud.

Kuigi tööd ja tegemist on ol­ nud alati palju, oskab Anne oma aega suurepäraselt jagada ja prioriteete seada. Töö ei ole ­ tema jaoks vaid kohustus, vaid armastatud eriala, mille aren­ damises on tal suur roll.

Attila Hendrik Revesz kolmas. Vanemad kutsu­ vad teda keskmise nime järgi Hendrik või Henno, sest kodus juba on üks Attila — isa ehk ungaripäraselt apa. Millal ja kus sündis? Kellele sündis?

This newspaper was mailed on Friday, January 10, Kommentaarid ja arvamused lk. Kõik headus on alati teretulnud: see tiivustab konsulaadi tööd ja elu üldiselt Need kaunid sõnad ütles uue aasta esimesel päeval EV Aupeakonsulaadi vastuvõtul Ellen Leivat konsulaadipool­ ses tänusõnumis. Pikkade traditsioonidega üri­ tused kestavad aastakümneid. Nii kogunesid ka tänavu 1.

Leikki Hess Revesz ja Attila Revesz. Leikkit kutsutakse Ema ja Attilat Apa isa ungari keeles. Vanem õde Raili Emilia on 3-aastane. Suur õde Raili kutsub neid nõnda, nii et väike vend järgi. Nagy on ungari keeles vana­ ema. Kuidas laps endale nime sai? Vastab ema Leikki: ,Meile mõlemale meeldis nimi Hendrik ja selle lühend Henno ja meil oli kavas talle nimeks panna Hendrik Attila, kuid sünnituse jooksul tuhude vahel!

Attila ütles, et talle ikkagi väga meel­ diks, kui poja nimi oleks Attila, tema kadunud isa järgi. Hendrikule meeldib jalgpalli vutti mängida ja ta naudib ka põrandapuhastamist Swiffer mo­ piga. Ta käib ungari täiendus­ koolis, nii et õpib eesti, ungari ja inglise keelt. Ta on juba kaks korda Ungarisse reisinud, oma Nagyile külla. Eesti statistika viimane, aastatagune uuring näitab, et eesnimi Hend­ rik on kõige populaarsem vanuserühmas 10— Hennonimelisi meessoost kodanikke on hetkel ning see nimi on kõige populaarsem vanuserüh­ mas 75— Railisid on ; kõige enam vanuserühmas 35— 39 ja Emiliaid — neid on aasta jooksul 50 juurde sündi­ nud ja seda nimi esinebki prae­ gu kõige enam vanuserühmas 0—4.

Niigi keeru­ da rahuliku elu juurde. Samuti lises rahvusvahelises olukor­ võimaldas see tegelikult mõle­ ras puhutakse üles intriige mal sõdival poolel asuda oma­ piirkondades, mis selgelt väga riikluse ülesehitamise juurde ja plahvatusohtlikud. Seetõttu saada osaleda rahvusvahelises rääkida aastast kui ra­ ­ riikide koostöös.

Jüri Uluotsa huaastast, näib paljudele ilm­ mõte oli selles, et kui toimub selt soovmõtlemisena. Mõel­des lepingu allkirjastamine, siis olukorrale veidi laiemalt ning lepingu osapooled tunnistavad vaadates ka sada aastat tagasi üksteise võrdsust, kui suur see toimunule, peaks igasugused jõudude tasakaal muidu ka aktiivsete inimeste püüdlused, poleks. Sellest tulenevalt peame mis viivad veidigi sõdadest vaatama ka Jaan Poska väljatulemise poole või suuda­ tegevust ning tunnustama vad kas või lühemaks ajaks Valu liigestes ja lihastes kogu kehas kui üht Euroopa riigimeest, luua pingelistes piirkondades kes oma tegevusega aitas lõpe­ rahu, erilise väärtusega tada Euroopas Esimese maail­ olema.

Täna on Maple lahkub liigeste võimalus vaa­ data Tartu rahulepingule juba Tartu rahuleping on üks sajandi pikkuselt distantsilt. Euroopa esimese maailmasõja Enne, kui 2. Olen kindel, et kunagi ­peetakse palju pikemaid ja lühe­ võiks ilmuda suurem kollek­ maid sõnavõtte selle rahulepin­ tiivne uurimus, mis koondaks gu kohta, võiks pakkuda välja nii allikad kui uurimused Esi­ mõned ideed, kuidas võiksime mese maailmasõja lõpetamise sajand hiljem vaadata meie riigi kohta rahulepingud.

Kuid jaoks nii olulisele lepingule. Meil teooriat, mida on ajaloolased on olemas üks kõrvaline allikas vahel veidi kriitiliselt vaadanud, ja teadaolevalt tema viimane kuid Tartu rahu mõistmiseks on kiri oma tütar Vera Maple lahkub liigeste lepingupoolte võrdsuse Grüntha­lile, kus papa Poska kir­ kontseptsioon väga õpetlik. Tahaks soovida kolleegidele ajaloolas­tele, kes tege­levad selle temaatikaga, samuti head uuri­ janärvi, et nad suudaks vaadata vahel Tartu rahule ja selle üm­ ber olnud sündmustele ka selles protsessis osalenute silmade läbi.

Olen viimasel ajal korduvalt üle lugenud elulooraamatuid meie riigimeestest ja korduvalt kahetsenud, et nii vara lahkus meie seast Marju Lepajõe. Kuidas oleks vaja tema taolisi uurijaid, et kord vaadata näiteks Jaan Poska ning miks mitte ka tema õpilase Konstantin Pätsi tegemisi läbi piiblitarkuse. Olid ju mõlemad mehed Riia Vai­ mulikus Seminaris koolitatud ja Poska pealegi läbi ja lõhki kiri­ kuinimeste perest pärit.

Jaan Poska varane surm on tema elu ja tegevuse uurimisele pannud lisaks nagu erilise pitseri. Need, kes tunnevad Piibli tekste hästi, peaksid kohe ära tundma viite, kuidas saaks Jaan Poska tegemisi sajandi ta­ gant vaadata.

Avades Mäe­ jut­ luse loeme, et õndsad on — ra­ hunõudjad rahu tegijad — P. Olen kindel, et Jaan Poska teadis Mäejutlust imehästi ning sai aru, mida talle saatus on andnud teha. Kuid ta ei tulnud loomulikult selle peale, et oleks ise pidanud oma tegemisi pii­ bellikult tõlgendama. Tal polnud selleks aega ega ta ei tulnud kindlasti selle peale, et saja aas­ ta pärast tuleb sellist elemen­ taarset teadmist meelde tule­ tada. Matteuse evangeelium, Mäe­ jutlus Mt —12 Mäejutlus 1 Nähes rahvahulki, läks ta üles mäele.

Ja kui ta oli maha istunud, tulid ta jüngrid tema juurde. Kanada päevik gidel, mujalgi kui suurlinna bussidel, allmaaraudteel. Ning ka sellega on mured. Aga büro­ kraadid, administraatorid pole ju ehitajad — selle tõttu ongi Crosslinx olemas. Mullu nimetati just Eglintoni tänav Ontario viletsamaks. Suu­ red veokid on tänavad ära lõh­ kunud, auto- ja bussisõit tähen­ dab sellist põrumist ja rappu­ mist, et mõni vanem inimene võimalusel väldib Maple lahkub liigeste liiku­ mist.

Boulderi võiks olla üks miljon neist levikutest; tõepoolest, linnal on kümneid tuhandeid arenemata aakreid ja miili rada, millest igaüks on rohkem maaliline kui järgmine. Marshall Mesa, mis viib teid vaatega Flatironsile, on üks väljapääsuteel. Kui leiad ennast rohkem kui tavaliselt, ärge unustage, et sa oled jala kõrgusel Maple lahkub liigeste. Vahepeal pakub South Boulder Creek Trail lihtsat, üsna tasasel tasemel sõitu, mis lõunapoolses otsas, nda tee lähedal, viib teid preeriakoeradega punktiirjoonte ääres, nende väikesed juhid kukuvad üles ja siis kaovad maapinnast kiiresti, kui te tuuled.

Kas sa ei löö oma Foto Sustava turse Kohalik Pearl Street'i kauplus Newton pakub välja tipptasemel kingi, mis kasutavad patenteeritud trampoliinilaadset tehnoloogiat. Ma ei pea veel astuma, kuid ma olen kindlasti huvitatud. Äkki järgmine kord! Ignoreeri palgilaua eripakkumisi teie enda ohus. Näpunäide: omatehtud hapukoor-pähkli kohvikook on dekadentne lisamine igale söögile.

Ainult see jalakäijate ala on täis lõbusaid kauplusi ja restorane, kus pakutakse nii hipi rahvahulka kui ka "Bobose" või kodanliku boheemlased - kuigi siin Boulderis, kas see ei peaks olema Bobobos? Ma armastan Boulderi kunsti- ja käsitöö galeriid, kus kohalik loominguline klass näitab oma tooteid - keraamikat, vitraaži, akvarelle, puidutöötlemist ja palju muud, tihti Colorado teemaga, ning kaotas Boulderi raamatupoe poodide vahele. Sa ei pruugi pärast Walnut Café raskeid hõrgutisi vajada täielikku istuvat sööki, aga kui sa tunned mõningaid vaevusi, vaadake läbi Pearl Street'i toidukaubad.

Üks linna populaarsemaid suusarajad, kolm miili pikkune läände Sanitase mäe ääres, asub vaid neljanda tänava läänes Mapleton Avenue'l. Te rööbastelt maha ja mõne minuti pärast on linnapilt maha jäänud, põrgatanud ja paisutanud trepiastmega teed, kus on üle jala kõrguse tõus. Sinu tasu?